Avlastningsopphold

Kort fortalt

 • Er du pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid hjemme, kan du få avlastning.
 • Den du har den daglige omsorgen for vil bo midlertidig i institusjon.
 • Hen må være bosatt i Nordre Follo kommune.
 • Avlastningsoppholdet er gratis.

Hva er avlastningsopphold?

Avlastning er en tjeneste til deg som er pårørende med et særlig store omsorgsoppgaver.

Den du har den daglige omsorgen for, som til vanlig får hjelp hjemme, kan bo midlertidig i institusjon. Hen får individuell pleie og omsorg i institusjonen.

Formålet med avlastningsopphold er å

 • hindre at du blir overbelastet
 • gi deg nødvendig fritid og ferie
 • gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter

Vi vurderer innholdet i oppholdet og hvor lenge det skal vare etter dine behov for avlastning.

Avlastningsoppholdet er gratis.

Hvem kan få avlastningsopphold?

Vi vurderer behovet individuelt og fortløpende etter disse kriteriene:

 • hvor mange timer per måned du utfører omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • arbeidsbelastningen over tid – om det skjer i perioder eller hele tiden
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Slik søker du

Du som har den daglige omsorgen, søker selv. Brukeren må samtykke til søknaden om avlastningsopphold, og til å reise hjem på en avtalt dato.

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178