Korttidsopphold

Kort fortalt

  • Du som har midlertidig behov for pleie og omsorg hele døgnet, kan søke om korttidsopphold på sykehjem.
  • Du kan søke om plass ved å bruke søknadsskjema om korttidsopphold som du finner lenger ned på siden, eller du kan kontakte Vedtakskontoret.
  • Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tilbudet som passer best. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva er korttidsopphold?

Korttidsplassene skal være et tilbud til hjemmeboende og brukere som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme lengst mulig.

Målrettet opptrening fra første dag og tidlig innsats med fysioterapi og ergoterapi skal øke sirkulasjonen i korttidsplassene og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for flere.

Tilbudet er for brukere som har behov for rehabilitering for å komme hjem til egen bolig en  hverdagstilværelsen de ønsker. Behovet må være innenfor realistiske rammer.

Et korttidsopphold er tidsbegrenset.

Hvor mye koster det?

Prisen for korttidsopphold følger statens satser inntil 60 døgn per kalenderår.

Vedtatt sats i 2022 er 175 kroner per døgn.

Hvem kan få korttidsopphold?

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende etter disse kriteriene:

  • Du må være bosatt i Nordre Follo kommune.
  • Kommunen må ha vurdert at det ikke er forsvarlig at du er hjemme med hjelp av hjemmetjenesten og/eller tilbud om dagplass.
  • Korttidsoppholdet/vurderingsoppholdets form og lengde vurderes ut fra den enkeltes behov.

Slik søker du

Søk om korttidsopphold

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178