Langtidsopphold

Kort fortalt

Du kan søke om langtidsplass på sykehjem hvis du 

 • har varig helsesvikt
 • har stort behov for pleie og medisinsk behandling
 • ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester

Bruk søknadsskjema for å søke, eller kontakt Mottak og koordinering.

Hva er langtidssopphold?

Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til deg som ikke klarer å bo hjemme. Et langtidsopphold skal sikre at du får nødvendig helsehjelp.

Vi vurderer helsetilstanden din og finner, sammen med deg og dine pårørende, det tilbudet som passer best for deg.

Vi tilpasser hjelpen ut ifra faglige vurderinger.

Hvor mye koster det?

Alle med langtidsopphold i institusjon må betale en egenandel for oppholdet. Vi beregner egenandel for langtidsopphold ut ifra din inntekt og personlige økonomiske forhold.

Dette er i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Inntekt

Inntekten din vil være

 • pensjon og andre løpende trygdeinntekter
 • arbeidsinntekt
 • næringsinntekt
 • leieinntekt
 • renter og annen avkastning av formue

Formuen din inngår ikke i beregning av egenandelen.

Fradrag

Fradraget blir beregnet ut ifra

 • skatt og gjeldsrenter
 • forsørgerfradrag for ektefelle og/eller barn som bor hjemme

Som hovedregel får du fradrag for ektefelle eller mindreårig barn som bor hjemme.

Fradraget blir redusert hvis din ektefelle eller barn har egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden.

Du får også 50 % forsørgerfradrag for brutto private pensjoner.

Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget er beløpet vi får når vi summerer inntekter og trekker fra fradragene.

Beregningsgrunnlaget er utgangspunktet for å regne ut den egenandelen beboere skal betale hvert år. Kommunen kan kreve 75 % av beregningsgrunnlaget inntil folketrygdens grunnbeløp, trukket fra et fribeløp på 9 100 kroner.

Beboere skal i tillegg betale 85 % av beregningsgrunnlaget som er over folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp

Beboere skal beholde minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til 75 % av fribeløpet.

Personer som får vedtak om langtidsopphold, skal ikke betale egenandel den første måneden på institusjon. De som har vært på institusjon i mer enn 60 døgn i kalenderåret, får ikke denne frimåneden.

Folketrygdens fribeløp endres 1. januar hver år. Folketrygdens grunnbeløp endres 1. mai hvert år.

Hvem kan få langtidsopphold?

Du kan få innvilget langtidsopphold, hvis 

 • du har så dårlig helse at ditt behov for helsehjelp ikke kan ivaretas hjemme
 • annen helsehjelp i hjemmet / omsorgsbolig / korttidsplass på sykehjem har blitt prøvd ut først.

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende.

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som du har samtykket til blir sendt til oss.

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtaket. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Send klagen til Mottak og koordinering, som behandler klagen i første omgang. Hvis de opprettholder vedtaket, blir klagen sendt videre til Statsforvalteren.  

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178