Langtidsopphold

Kort fortalt

  • Du som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester, kan søke om langtidsplass på sykehjem.
  • Du kan søke om plass ved å bruke søknadsskjema om langtidsopphold som du finner lenger ned på siden, eller du kan kontakte Vedtakskontoret.

Hva er langtidssopphold?

Langtidsopphold i institusjon er et tilbud til brukere som ikke er i stand til at bo i eget hjem. Et langtidsopphold skal sikre brukeren nødvendig helsehjelp. Vi tilpasser hjelpen til den enkelte ut fra faglige vurderinger.

Vi vurderer helsetilstanden din og finner sammen med deg og dine pårørende det tilbudet som passer best for deg.

Hvor mye koster det?

Alle med langtidsopphold i institusjon må betale en egenandel for oppholdet. Vi beregner prisen ut fra forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Vi beregner egenandel for langtidsopphold på bakgrunn av inntekt og personlige økonomiske forhold.

Inntekt

Inntekten omfatter pensjon og andre løpende trygdeinntekter, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue. Formue inngår ikke i beregning av egenandelen.

Fradrag

  • skatt og gjeldsrenter
  • forsørgerfradrag for hjemmeboende ektefelle og/eller barn

Som hovedregel får du fradrag for ektefelle eller mindreårig barn som bor hjemme. Fradraget blir redusert hvis ektefelle/barn har egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden. Du får også 50 % forsørgerfradrag for brutto private pensjoner.

Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget er beløpet vi får når vi summerer inntekter og trekker fra fradragene.

Beregningsgrunnlaget er utgangspunktet for å regne ut den egenandelen beboere skal betale hvert år. Kommunen kan kreve 75 % av beregningsgrunnlaget inntil folketrygdens grunnbeløp, trukket fra et fribeløp på 9 100 kroner.

Beboere skal i tillegg betale 85 % av beregningsgrunnlaget som er over folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp

Beboere skal beholde minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp, i tillegg til 75 % av fribeløpet.

Personer som får vedtak om langtidsopphold, skal ikke betale egenandel den første måneden på institusjon. De som har vært på institusjon i mer enn 60 døgn i kalenderåret, får ikke denne frimåneden.

Folketrygdens fribeløp endres 1. januar hver år. Folketrygdens grunnbeløp endres 1. mai hvert år.

Hvem kan få langtidsopphold?

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende etter disse kriteriene:

  • Helsesvikten skal ha et omfang som gjør at behovet for helsehjelp ikke kan ivaretas i eget hjem.
  • Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet / omsorgsbolig / korttidsplass på sykehjem prøves ut først.

Slik søker du

Søk om langtidsopphold

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtaket. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Send klagen til Vedtakskontoret - mottak og mestringssenter. Vedtakskontoret behandler klagen i første omgang. Hvis den opprettholdes blir den sendt videre til Statsforvalteren.  

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178