Skjermet langtidsplass

Kort fortalt

  • Skjermet langtidsplass er et tilbud til brukere med langt kommet demens, som ikke er i stand til å bo i eget hjem.
  • En skjermet langtidsplass skal sikre brukeren nødvendig helsehjelp. Vi tilpasser hjelpen slik at den blir best mulig for beboeren.

Hva er skjermet langtidsplass?

Skjermet langtidsplass er plass i en mindre boenhet, spesielt tilpasset de som bor der. Etter en individuell, faglig vurdering får brukeren spesiell tilrettelegging for å mestre dagliglivets aktiviteter.

Brukeren får hjelp til tilpasning av hjelpemidler, legetilsyn, medisinhåndtering og tannbehandling. Hvis brukeren ifølge legeerklæring ikke er i stand til å håndtere egen økonomi, overtar institusjonen ansvaret for forvaltning av brukerens lommepengedel av folketrygden. Etter fullmakt kan institusjonen i noen tilfeller delegere dette til pårørende/hjelpeverge.

Når det ikke lenger er faglig grunnlag for at brukeren skal være på skjermet enhet, vil han/hun bli flyttet til en ordinær somatisk avdeling. Informasjon om dette vil fremgå i vedtaket til den enkelte.

Hvor mye koster det?

Vi beregner prisen ut fra forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 

Hvem kan få skjermet langtidsplass?

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende etter disse kriteriene:

  • Brukeren må være bosatt i Nordre Follo kommune.
  • Brukeren skal være grundig undersøkt når det gjelder demenssykdom. Diagnosen langtkommet demens, det vil si alvorlig grad, må være fastslått og dokumentert.
  • Brukeren har behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie.
  • Brukerens behov for helsehjelp kan ikke ivaretas i hjemmet.

I tillegg må ett av disse punktene oppfylles:

  • Brukeren er urolig, for eksempel vandrer mye, eller har atferd som gjør at han/hun er til fare for seg selv eller andre.
  • Brukeren har tilleggslidelser som angst og/eller vrangforestillinger, som gjør at vedkommende fungerer bedre på skjermet enhet enn i ordinær sykehjemsavdeling.
  • Brukeren har behov for spesiell tilrettelegging for å mestre dagliglivets gjøremål, for eksempel spise, vaske seg, kle seg og delta i / nyttiggjøre seg sosialt samvær på avdelingen.

Slik søker du

Søk om langtidsplass

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Vedtakskontoret

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Vedtakskontoret
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: Vedtakskontoret
(Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger på e-post.)

Telefon: 90 54 82 63
Telefon sentralbord: 02178