Skjermet langtidsplass

Kort fortalt

 • Skjermet langtidsplass er et tilbud til personer med alvorlig grad av demens, og som ikke er i stand til å bo i eget hjem.
 • En skjermet langtidsplass skal sikre at hen får nødvendig helsehjelp.
 • Vi tilpasser hjelpen slik at den blir best mulig for beboeren.

Hva er skjermet langtidsplass?

Skjermet langtidsplass er plass i en mindre boenhet, og som er spesielt tilpasset de som bor der. Etter en individuell, faglig vurdering får brukeren spesiell tilrettelegging for å mestre dagliglivets aktiviteter.

Brukeren får tilpasset

 • hjelpemidler
 • legetilsyn
 • medisinhåndtering
 • tannbehandling

Hvis brukeren har legeerklæring på at hen ikke er i stand til å håndtere egen økonomi, overtar institusjonen ansvaret for forvaltning av brukerens lommepengedel av folketrygden.

Etter fullmakt kan institusjonen i noen tilfeller delegere dette til pårørende eller hjelpeverge.

Når det ikke lenger er faglig grunnlag for at brukeren skal være på skjermet enhet, vil hen bli flyttet til en ordinær somatisk avdeling. Informasjon om dette vil stå i vedtaket til den enkelte.

Hvor mye koster det?

Vi beregner prisen ut fra forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 

Hvem kan få skjermet langtidsplass?

For å få innvilget skjermet langtidsplass, må brukeren

 • være bosatt i Nordre Follo kommune
 • ha diagnosen langtkommet demens, det vil si alvorlig grad, og den må være fastslått og dokumentert 
 • ha behov for tilsyn og pleie døgnet rundt
 • ha behov for helsehjelp som ikke kan ivaretas hjemme

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende.

I tillegg må ett av disse punktene oppfylles, som at brukeren

 • er urolig, for eksempel vandrer mye eller har atferd som gjør at hen er til fare for seg selv eller andre.
 • har tilleggslidelser som angst og/eller vrangforestillinger, som gjør at vedkommende fungerer bedre på skjermet enhet 
 • har behov for spesiell tilrettelegging for å mestre dagliglivets gjøremål, for eksempel
  • spise
  • vaske seg
  • kle seg 
  • delta eller gjøre seg nyttig i sosialt samvær på avdelingen

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til blir sendt til oss.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178