Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Kort fortalt

 • Hvis du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde og ikke kan bruke andre parkeringsplasser, kan du søke om HC-kort.
 • Du må dokumentere at du har et reelt behov for et HC-kort.

Hvem kan få HC-kort?

For å få HC-kort, må du

 • ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, og ikke har mulighet til å benytte deg av de andre parkeringsplassene. Dette kan for eksempel være ved
  • ditt bosted
  • arbeid
  • lege
  • sykehus
  • behandlingssteder eller lignende

Parkeringstillatelse er et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege seg over noen lengde.

Det er bare den som har fått HC-kortet som kan bruke det. Du må ikke låne det ut til andre.

Hvis du selv er sjåfør

Er du forflytningshemmet med tillatelse og kjører selv, må du alltid være sjåfør når bilen skal parkeres på en HC-plass.

Du kan ikke bruke tillatelsen når du er passasjer.

Hvis du er passasjer

Må du bli kjørt av noen andre, kan du gå ut og inn av bilen nær inngangen der du skal, sånn at sjåføren kan parkere bilen på en ordinær og lovlig parkeringsplass.

Hvis du søker som passasjer, skal du som hovedregel bli kjørt dit du skal og ledsages inn. Bilsjåføren skal deretter flytte bilen til en ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med egen parkeringstillatelse for dette.

Du får egen parkeringstillatelse kun hvis den som transporteres ikke kan forlates alene mens bilen blir parkert.

Hvor kan du parkere med HC-kort?

Du kan parkere på

 • reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillatte makstid.
 • offentlige parkeringsplasser, som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid.

HC-kort må vises tydelig i frontrute med gyldighetsdato lett synlig.

På Vegvesenet.no kan du søke etter parkeringsplasser. Kartet viser antall plasser, ladeplasser og plasser for HC-parkering.

Slik søker du

Søk om HC-kort (PDF)

Vedlegg du må legge ved søknaden:

 1. Nøytralt foto (av ansiktet ditt sett forfra, med en nøytral bakgrunn)
 2. Kopi av førerkort hvis du søker som sjåfør
 3. Eventuell dokumentasjon på regelmessige behov for å parkere på en HC-plass, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
 4. Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde

Legen din må sende inn legeerklæringen (PDF).

Saksbehandlingstid

Vi har normalt tre ukers saksbehandlingstid for alle henvendelser om HC-kort. I tillegg kommer postgangen ved utsending fra oss.

Klage

Du kan klage hvis du får avslag. Du finner informasjon om dette i avslagsbrevet.