Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

Her finner du søknadsskjema for

 • avlastning, omsorgsstønad og foreldreveiledning
 • støttekontakt
 • dagtilbud
 • praktisk bistand og opplæring
 • tilrettelagte boliger
 • ferietilskudd for ledsager

Du kan søke om flere tjenester på samme skjema.

Avlastning

Avlastning er en tjeneste som skal

 • hindre utmattelse hos deg som har særlig store omsorgsoppgaver
 • bidra til å opprettholde gode relasjoner
 • gi mulighet for ferie
 • gjøre det mulig for deg å gi mer tid til søsken

Tiltakene skal gjøre det mulig for deg å gi best mulig omsorg. Avlastningen kan skje hjemme hos dere eller i institusjon/bolig.

Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning er for personer med store funksjonsnedsettelser som trenger hjelp i dagliglivet. Les mer informasjon om BPA-ordningen og hvordan du søker her.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en stønad til deg som er ektefelle, forelder eller pårørende og har særlig store omsorgsoppgaver.

Formålet er å bidra til best mulig omsorg 

Det er også et mål å gjøre det mulig for private omsorgsytere å stå for arbeidet. Du kan få omsorgsstønad for å gjøre omsorgsoppgaver som kommunen ellers hadde måttet ta seg av.

Det er en forutsetning at den som har hjelpebehovet, ønsker at du skal stå for hjelpen og at hen mener det er best for seg.

Kommunen må også vurdere hjelpebehovet, slik at hjelp fra deg er det beste alternativet. 

Omsorgsarbeidet må være særlig tyngende

Det betyr at arbeidet må være relativt langvarig og ha et visst omfang. Det spiller også en rolle for vurderingen, men er ikke avgjørende, om omsorgsarbeidet fører til at du mister inntekt. 

Vi bruker skjønn når vi vurderer, og eventuelt innvilger, søknad om omsorgsstønad. Det gjelder også for hvor stor stønaden blir. 

Omsorgsstønad regnes som inntekt etter skatteloven

Omsorgsstønad kan påvirke andre utbetalinger fra NAV. Du må selv melde fra til NAV om du får omsorgsstønad.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Foreldreveiledning

Det et er tilbud til foresatte som har barn med atferdsproblemer på grunn av ulike typer funksjonsnedsettelser, som

 • psykisk utviklingshemming
 • autisme
 • ADHD
 • sjeldne syndromer 

Lavterskeltilbud for foreldre og andre pårørende

Målet er å gi foreldre kunnskap og verktøy til å forebygge og håndtere vanskelig atferd hos barnet.

Vi tilbyr flere former for veiledning som er tilpasset forskjellige situasjoner. 

Slik søker du

Kontakt oss på e-post eller telefon, så avtaler vi et møte. Der finner vi ut hva som er deres behov, og om dette tilbudet passer for dere.

Familiestøtte og tjenestetildeling

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for støtte til sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet. Hovedmålet for tjenesten er å bidra til en meningsfull fritid.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell kompetanse, men får opplæring og oppfølging.

Tjenesten er gratis

Brukeren må selv dekke utgiftene til aktiviteter de gjør sammen med støttekontakten. Med et ledsagerbevis kan støttekontakten få gratis eller billigere inngang mange steder.

Les mer informasjon om ledsagerbevis

Her finner du søknadsskjema om ledsagerbevis

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Dagtilbud

På dagsentrene får personer med store funksjonsnedsettelser delta i meningsfull aktivitet, tilrettelagt arbeid og sosial kontakt. 

Skal bidra til utvikling, mestring og økt selvstendighet

På dagtilbudet er sosialt fellesskap, fysisk trening og trening for å bli selvstendig sentralt. 

Tilbudet er åpent alle hverdager kl. 08.00–15.00, bortsett fra i ferieuker i juli, i julen og påskeuken.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Praktisk bistand og opplæring

Med praktisk bistand og opplæring kan du få hjelp til gjøre oppgaver i hverdagen din. Denne hjelpen kan du få både i og utenfor hjemmet ditt.

Målet er at du blir mest mulig selvstendig i dagliglivet

Du kan få opplæring i 

 • husarbeid og matstell
 • personlig hygiene
 • å kle på deg
 • å lage mat

Tjenesten omfatter også boveiledning.

Det er viktig at du får trene på å gjøre mest mulig selv. Praktisk hjelp og opplæring vil ofte kunne kombineres. Det betyr at du kan få personlig assistanse til å få utført noen oppgaver, mens andre ting vil du bli lært opp til å mestre selv. 

Hva du får hjelp til vil bli vurdert opp mot andre tjenester som du mottar.

Eksempler på hva du kan få hjelp (praktisk bistand) til:

 • handle mat
 • lage mat
 • vaske klær og bolig
 • egenomsorg og personlig stell

Bistand til og opplæring i personlig stell og egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en egenandel.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Tilrettelagte boliger 

Kommunen har boliger, både med og uten personale. Vi disponerer mange forskjellige tilrettelagte leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Boligene er fordelt i ulike bofellesskap.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk helse- og omsorgstjenester

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Mottak, familiestøtte og boliger
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandling

Kommunen gjør en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle. Du hører fra oss innen fire uker.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

For å få et HC-kort, må du

 • ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over avstander.
 • dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, og ikke har mulighet til å benytte deg av de andre parkeringsplassene.

Her finner søknadsskjema og mer informasjon.

Ledsagerbevis

Ordningen er for deg som har funksjonsnedsettelser og trenger følge på kollektivreiser og til kultur- og idrettsaktiviteter.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. Beviset gir ledsageren din gratis adgang, eller adgang til redusert pris, til steder og arrangementer. Du som har funksjonsnedsettelser eier beviset, og betaler normalt vanlig billettpris.

Hvilke rabatter får du?

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer prisen på billetten. Noen vil kreve full pris av deg som eier beviset hvis ledsageren din går gratis. Andre vil gi deg rabatt hvis du er trygdet.

Vy aksepterer ledsagerbevis for hele landet. De gir 50 prosent rabatt på full pris til både deg og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Slik søker du

Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Søk om ledsagerbevis 

Ferietilskudd for ledsager

Kommunen har i 2023 satt av 200.000 kroner til å dekke ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med funksjonsnedsettelser. Søknadsfristen er 1. mars 2023.

Hvem kan søke?

Personer som på grunn av sin funksjonsnedsettelse

 • har behov for ledsager(e) på ferie/helgeturer
 • er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare daglige gjøremål

Den økonomiske støtten skal dekke ledsager(e)s reise, kost og losji. Eventuell lønn til ledsager dekkes ikke.

Kriterier for å søke

Du må

 • bo i kommunen
 • være over 18 år
 • ha en funksjonsnedsettelse som gjør deg helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie oppgaver i dagliglivet
 • ha en brutto inntekt på under tre ganger grunnbeløpet i folketrygden og en netto formue i ubunden kapital på under 100 000 kroner

Søknader for barn under 18 år vil bli behandlet hvis det er naturlig at andre enn foreldrene er ledsager.

Tilskuddet skal 

 • dekke reise, opphold og kost for ledsager 
 • ikke overstige 20 000 kroner per år
 • brukes til helgetur eller feriereise

Du kan få tilskudd for flere ledsagere. Kommunen vurderer ut fra ditt funksjonsnivå hvor mange ledsagere du kan dekket utgifter for.

Hvis viktige hensyn tilsier at du bør få ferietilskudd innvilget, kan kommunen vurdere kriteriene annerledes.

I søknaden må du

 • svare på alle spørsmålene 
 • legge ved et budsjett som viser utgifter til reise, opphold og kost for ledsageren din 

Vi tar utgangspunkt i SIFOs satser når vi vurderer søknaden din. Hvis vi får søknader for mer enn totalt 200 000 kroner, må vi prioritere nye søkere og søkere som ikke har mottatt ferietilskudd de tre siste årene.

Resten fordeles mellom søkerne, med utgangspunkt i den beregnede totalsummen for den enkelte.

Tilskuddet vil bli

 • innvilget for ett år og kan ikke overføres til neste år. Vi kan gjøre unntak i spesielle situasjoner.
 • utbetalt på forskudd

Du må levere regnskap med dokumentasjon på utgiftene innen én måned etter hjemkomst.

Hvis du oppgir feil opplysninger, ikke leverer regnskap eller bryter betingelsene, kan du få krav om å betale tilbake tilskuddet. Det kan også føre til at du blir utestengt fra tilskuddsordningen i inntil tre år.

Slik søker du

Søknadsskjema

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon.

Vår adresse er:

Nordre Follo kommune
Habilitering 
Postboks 3010
1402 Ski

Du kan også kontakte oss på telefon 98 29 87 44, eller sende e-post til Habilitering@nordrefollo.kommune.no

Dialogforum for pårørende og verger

Nordre Follo kommune ønsker å ha en god dialog med pårørende og verger til mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vet at dere er i en krevende livssituasjon. Det er ikke alltid dere føler at vi møter dere slik dere ønsker, eller møter deres barns og deres behov på en god måte.  

Dette ønsker vi å bli bedre på. Vi har derfor opprettet Dialogforum. Det er åpne møter for verger og pårørende, og målgruppen fanger hele aldersspekteret, fra barn til voksen.  

I disse møtene ønsker vi å ha en dialog rundt overordnede temaer som dere tenker at vi bør bli bedre på. Det kan være temaer som informasjon, kommunikasjon, tillit og brukermedvirkning.  

Dialogforum arrangeres av kommunedirektøren og kommunalsjefen i Helse og Mestring, og det er de som leder møtene.

Her er invitasjon med link til påmelding til aktuelle møter, og referater fra tidligere avholdte møter.

Kontakt oss

Mottak, familiestøtte og boliger

Telefon sentralbord: 02178

Vakttelefon: 98 29 87 44

Mottak, familiestøtte og boliger