Friluftsliv

Kort fortalt

 • Kommuneskogene
 • Stier, løyper og turkart
 • Stuer i marka 
 • Allemannsretten 

Kommuneskogene

Nordre Follo kommuneskoger består av kommunens egne utmarksarealer. Kommuneskogene utgjør i dag ca. 30 km2, det vil si 24 prosent av skogarealet i kommunen.

Kommuneskogene er i hovedsak skog fra Ski kommuneskoger (99,3 %), innkjøpt av daværende Kråkstad kommune i perioden 1912-17. Det meste av kommuneskogene ligger innenfor markagrensen og rapporterer hvert år i Grønt regnskap. 

Kommuneskogene er de siste 20-30 årene forvaltet etter bærekraftige prinsipper vedtatt av kommunestyret. 

Glimt fra kommuneskogenes historie

Henvendelser til kommunen om skogbruk

Den lokale landbruks- og skogbruksmyndigheten ligger hos Follo landbrukskontor i Ås kommune (e-post: follo.landbrukskontor@as.kommune.no). Innsynskrav og bekymringsmeldinger om hogst bør sendes til landbruksmyndigheten, som har ansvar for å følge opp sakene etter gjeldende lovverk.

Stier og løyper

I Nordre Follo kommune finner du 250 km rødmerkede skiløyper. 170 km prepareres om vinteren. I tillegg finner du 148 km blåmerkede sommerstier og mange kilometer med umerkede stier.

Merkede løyper

Skiforeningen vedlikeholder skiløypene, mens Turistforeningen (Nordre Follo turlag) vedlikeholder de merkede sommerstiene. Langs stiene og løypene finner du mange rasteplasser, utsiktspunkt og gapahuker.

Turkart

I januar 2020 fikk vi et nytt turkart for Nordre Follo kommune. Her er de fleste stier og løyper tegnet inn, og du kan lese  beskrivelse av mer enn 80 turmål. Du kan få turkartet på Innbyggertoget.

Digitalt turkart 

Her finner du digitalt turkart for Nordre Follo.

Kartet kan brukes på både mobil, nettbrett og pc.

Det digitale turkartet inneholder langt flere muligheter enn papirutgaven. I det digitale turkartet finner du beskrivelse av opp mot 100 turmål, mange bilder, sti- og løypeopplysninger, muligheter for bruk av rullestoler i utmarka, fiskemuligheter med mer.

Stuer i marka 

Innen dagsturavstand for de fleste innbyggerne i kommunen ligger det mange såkalte varmestuer/serveringssteder for skigåere. Her er det fyr på peisen og du kan kjøpe både kaffe, solbærtoddy, pølser, vafler og annen hjemmebakst.

Skeidarkollen

Skeidarkollen har åpent for servering lørdager og søndager kl. 11.00-16.00 i vinterhalvåret (forbehold om skiføre). Følg  rødmerkede løyper fra Oppegård, Ski, Langhus eller Siggerud. Skiklubben Skimt eier og drifter stedet.   

Sørmarkskapellet/Slora leirsted

Sportskapell og leirsted på Slora gård ved Langen. Servering på søndager kl. 11.00-14.00 i forbindelse med gudstjeneste. Stengt i skolens ferier. Adkomst fra tidligere Gjedsjø skole, Langen eller på rødmerkede løyper om vinteren. 

Stallerudhytta

Hytta ligger inntil turveien mellom Langhus og Siggerud og er åpen for servering søndager kl. 11.00-15.00 i vinterhalvåret fra januar til påske. Her kan du kjøpe varm drikke, brus, sjokolade og vafler. Stallerudhytta er et knutepunkt for rødmerkede skiløyper fra Siggerud, Ski og Oppegård. Hytta er også lett tilgjengelig i sommersesongen. Speidere fra i Ski og Oppegård står for serveringen.

Sterkerud

Hytta er åpen lørdag og søndager kl. 10.00-15.00 i vinterhalvåret. Her kan du kjøpe varm drikke, kaker og sjokolade. Du kommer hit via stier og løyper både fra Langhus, Siggerud, Ski og Oppegård. 1. Langhus speidergruppe har eid og drevet stedet siden 1932. 

Stuene

Stuene ligger i hjertet av Nøstvedtmarka og har åpent for servering på søndagene fra oktober til påske. Stuene drives av Nordbyspeiderne, som også bruker hytta selv. Følg stier og løyper fra Hebekk, Ås, Langhus og Oppegård. 

Bjerkebekk

Hytta ligger vest i Gaupesteinmarka inntil skiløyper både fra nord (Skeidarkollen, Smerta) og vest fra Ski sentrum. Hytta eies og drives av speiderne i Ski.

Bråtan

Bråtan er Skiforeningens varmestue med servering på Enebakksida av Gaupesteinmarka. Her er det åpent for servering på søndager i vinterhalvåret og på hverdager etter forespørsel. Du kommer hit via stier og skiløyper både fra Enebakk og løypenettet i Gaupesteinmarka. 

Vangen skistue

Vangen skistue har åpent hverdager kl. 10.00-15.00 og på  lørdager og søndager kl. 10.00-16.00. Vangen har kun stengt 17. mai, 24., 25. og 31. desember. Allsidig servering, også  middag. Det er mulig å overnatte her og leie stedet til kurs. Du kommer lettest til Vangen fra Bysætermosan, Krokhol eller Sandbakken via stier, sykkelveier og preparerte skiløyper. 

Skjelbreia

Skjelbreia er åpen for servering lørdag og søndag kl. 10.00-16.00 i vinterhalvåret, uansett føre. Stedet disponeres av Oslomarka Trekkhundklubb, som også står for serveringen. Du kommer hit via skogsbilvei fra Bysetermosan eller på turveier/skiløyper/sykkelveier fra Krokhol eller Sandbakken.

Sandbakken sportsstue

Stedet er eid av Oslo kommune og drives av eget vertskap. Her er det allsidig servering, også middag.

Åpningstid sommer og vinter med eller uten skiføre 

 • Lørdag og søndag kl. 10.00-16.00. 
 • Fredag kl. 11.00 - 16.00.

Åpningstid vinter

 • Lørdager og søndager kl. 10.00-16.00.
 • Onsdag, torsdag og fredag kl. 11.00-16.00. 

Når det ikke er skiføre er hytta kun åpen fredag, lørdag og søndag.

Gaupesteinhytta

Hytta ligger i Gaupesteinmarka i Hobøl kommune og er  vanligvis åpen for servering søndager kl. 10.00-15.00 fra januar til påske. Tomter speidergruppe eier og driver stedet. Du kommer hit fra Ski, Smerta, Granerud, Enebakk, Hobøl eller fra løypenettet i Sørmarka.

Statlig sikrede friluftsområder

I Nordre Follo kommune er det fire statlig sikrede friluftsområder Møllerenga, Gjersenga, Solstua og Ellingsrudåsen.  

Se mer informasjon på Miljødirektoratet.no

Møllerenga (38 da)

Ski kommune kjøpte denne eiendommen ved Tussetjern i 2016. Året etter godkjente Miljødirektoratet den som et Statlig sikret friluftsområde, og Staten bidro med halvparten av kjøpesummen. Etter en bred medvirkningsprosess vedtok kommunestyret en plan for utvikling av eiendommen i 2016 og i 2019 ble forvaltningsplan godkjent av Staten. Ny forvaltningsplan ble godkjent i 2021. Eiendommen har mange benker og bord, flere gangveier, ny bru mot Vevelstadvest/Oppegård, HC-parkering, nedgravd søppelkontainer og grillhus. Hovedhuset har fått nytt tak. Midlertidige toaletter ble satt opp i 2020. I januar 2021 startet arbeidet med å rive den gamle driftsbygningen og bygge nytt servicebygg med toaletter, kjøkken og samlingsrom. Servicebygget skal etter planen stå ferdig i august 2021. Sommeren 2021 blir det også etablerthundeluftegård, badeplass og utescene.
   

Gjersenga (182 da)

Ski kommune kjøpte denne eiendommen ved Langen i 1973. Året etter godkjente Miljødirektoratet den som et Statlig sikret friluftsområde. Siden har Gjersenga hatt fireårige forvaltningsplaner, den siste for perioden 2021 – 2025. Gjersenga har i alle år vært en svært populær offentlig badeplass ved innsjøen Langen. Stedet har mange fasiliteter, blant annet parkeringsplass, toaletter, benker og bord, badebrygge, griller, nedgravd søppelkontainer, stort plenområde og store skogområder. Sommeren 2021 blir det etablert en hengekøyepark på Gjersenga.  

Solstua (2,1 da)

På initiativ fra Ski kommune ble Solstua et Statlig sikret friluftsområde i 1995. Eiendommen ligger på privat grunn, men allmenheten er sikret full bruk av området. Siden har Solstua hatt fireårige forvaltningsplaner, den siste for perioden 2021 – 2025. Det er få steder langs den 9 km lange innsjøen Langen som er tilgjengelig for allmenheten. Solstua har derfor en  viktig funksjon som rasteplass for de som bruker området,  blant annet til å bade og fiske. Her er det offentlig parkeringsplass, opplysningstavle, benker og bord, trapper og flytebrygge. Foreløpig er det ikke toalett på området, men dette er noe det jobbes med.

Ellingsrudåsen (67 da)

Ski kommune ervervet det sentrumsnære skogområdet i 1975. Året etter godkjente Miljødirektoratet eiendommen som et Statlig sikret friluftsområde. Siden har Solstua hatt fireårige forvaltningsplaner, den siste for perioden 2021 – 2025. Det er investert lite på området og det viktigste har vært å opprettholde leke- og rekreasjonsområder i skogen. I 2021 blir det satt ut benker og bord i området.  

Allemannsretten

Kommunens skal bidra til å ivareta allemannsretten, legge til rette for gode tur- og rekreasjonsområder og sikre friluftsområder. Utøvelse av allemannsretten gjelder med de begrensninger som følger av friluftsloven og andre lover eller forskrifter. 

Friluftsloven  

Hvor kan jeg gå på tur?

Du kan gå hvor du vil i utmark så lenge du ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrrer dyrelivet.  I innmark kan du gå tur på veier og stier så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun. Du kan også gå over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april. Det samme gjelder for skigåing.

Hvor og når kan jeg tenne bål?

Du har ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september. Selv engangsgrilling i parken er ulovlig hvis du ikke gjør det forsvarlig. Å tenne bål i strandkanten er derimot lov så lenge du ikke skader underlaget og forårsaker brannfare. Det er mulig å innføre strengere lokale regler. I Nordre Follo kommune er det ingen helårs godkjente bålplasser.

Les mer om å gjøre opp ild utendørs på Follo brannvesens nettsider.

Hvor kan jeg sette opp telt?

Du har lov til å telte i utmark uten samtykke fra grunneier hvis  du ikke forstyrrer beboerne. Du må plassere teltet minst 150 meter fra bebodde hus og hytter. Teltet kan maksimalt stå i to døgn hvis du ikke har fått lov av grunneier til å telte lenger.

Hvor kan jeg sykle i skogen?

Hovedregelen er at alle kan sykle på stier og veier i utmark. På fjellet, over tregrensen, er det også lov å sykle utenfor stier og veier. Det er også lov til å sykle på opparbeidede stier og veier gjennom innmark (jordbruksland) som leder til utmark.

Du må ta alminnelige hensyn så du ikke gjør skade eller er til ulempe for eier, bruker eller andre. Kommunen kan begrense sykling på bestemte strekninger eller i bestemte områder via forskrift. Så langt har vi ikke dette i Nordre Follo kommune.
Du kan nå bruke El-sykkel i utmark på samme måte som vanlige sykler. 

Nots stivett-regler

Hvor kan jeg ri?

Er du og hesten ute på tur, er det viktig at dere holder dere til veier og stier i skogen. På fjellet, over tregrensa, kan du ri utenfor stiene. Som rytter må du vise hensyn når du rir i det fri og passe på at dere ikke skader naturen eller miljøet. Noen kommuner, blant annet Oslo og Bergen, har strengere regler for ridning.

Hvor kan jeg plukke bær, sopp og blomster?

Du kan plukke ville bær, sopp, blomster og urter i utmark i Nordre Follo kommune. Det er en del av allemannsretten.

Hvor kan jeg bade?

Du kan stort sett bade hvor som helst, men reglene for å bade og oppholde seg på stranda er strengere enn reglene for ferdsel i samme område. De som bader må holde seg i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det finnes ikke forbud mot nakenbading, men friluftslovens hensynsregel sier at man ikke skal være til ulempe for andre. 

Tilrettelagte badeplasser

Du kan bade mange steder langs kysten i Nordre Follo:

 • Bestemorstranda
 • Sandbukta
 • Ingierstrand
 • Strandkollen
 • Mjølsekken
 • Strandskogen
 • Prosted
 • Bekkensten

Det er offentlige badeplasser ved følgende innsjøer:

 • Tussetjern
 • Bråtetjern
 • Gjersenga (Langen)
 • Midtsjøvannet
 • Vientjern
 • Kloppa

I tillegg kan du også bade i 30-40 vassdrag. 

Gjersjøen er drikkevannskilde og her er det derfor ikke tilrettelagt for organisert bading. 

Hvor kan jeg padle, ro og seile?

Du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver. For kortere tid enn 24 timer kan du dra båten opp på stranden i utmark. Du må avtale med grunneieren hvis du vil fortøye båten over tid.

Sikker is?

Kommunen får mange spørsmål om trygg is, men har  dessverre ikke ressurser til å måle is-tykkelse. Det er flere populære vann i kommunen for både skøyter, ski og isfiske, men all ferdsel på eget ansvar.

Mer informasjon?

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178