Friluftsliv

Kort fortalt

Kommunens oppgaver

 • kommuneskogene
 • fritidsfiske
 • jaktmuligheter,
 • stier, løyper og turkart
 • markastuer/varmestuer
 • allemannsretten med mer

Kommunens rolle i friluftslivforvaltningen er bidrag til ivaretagelse av allemannsretten, legge til rette for gode tur- og rekreasjonsområder gjennom arealforvaltningen og sikring av friluftsområder. Kommunen har også mange andre muligheter til å bedre friluftslivet.

Kommuneskogene

Nordre Follo kommuneskoger består av kommunens egne utmarksarealer. Kommuneskogene utgjør i dag ca. 30 km2  det vil si 24 prosent av skogarealet i kommunen.

Kommuneskogene er i hovedsak skog fra Ski kommuneskoger (99,3 %). Disse skogene ble innkjøpt av daværende Kråkstad kommune i perioden 1912-17. Bare mindre skogarealer kommer fra Oppegård kommuneskoger.

Glimt fra kommuneskogenes spennende historie kan leses på denne lenken (pdf)

Målsettingen for kommuneskogen

I kommuneplanen er «Friluftsliv og verneinteresser skal være det bærende grunnlag i forvaltningen».

Kommuneskogene har de siste 20-30 årene blitt forvaltet etter bærekraftige prinsipper vedtatt av kommunestyret. Landskapsøkologisk plan for kommuneskogen danner grunnlaget for forvaltningen.

Det aller meste av kommuneskogene ligger innenfor markagrensa. Kommuneskogene rapporterer hvert år i Grønt regnskap.

Fritidsfiske

Nordre Follo har 9 kilometer kystlinje mot Bunnefjorden og ca. 40 innsjøer og vassdrag som gir gode fiskemuligheter.

De fleste steder trengs det ikke fiskekort for stangfiske, med unntak av

 • ørretvannene i Østmarka (OFA´s fiskekort)
 • i Midtsjøvann
 • Nærevann
 • Karlsrudtjern (Ski Viltstellforening)
 • Gjersjøelva hvor det går både laks og ørret (Oppegård JFF + fiskeavgift til staten).

Egne fisketider i Gjersjøelva (15. – 30. juni og 1. aug. – 15. okt.). OFA´s fiskekort kan kjøpes på nettet/SMS.

I ferskvannene i Nordre Follo kan du få 15 forskjellige slag fisk på kroken, noen gode matfisk og andre mindre populære. Dette er ørret, abbor, laks, gjedde, mort, sørv, laue, ørekyt, flire, brasme, karuss, lake, ål, suter og gjørs. I tillegg er det en liten bestand av edelkreps i flere av våre vassdrag.

Krepsepesten har dessverre kommet til Langen, og vi er spent på videre spredning.

I Krokholmarka er det bare ørret og abbor, og ørretstammen blir forvaltet av Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA). Her blir det årlig satt ut ørretyngel og noe kalking. Fiskegruppa i Ski JFF deltar i forvaltningen.

I Gjersjøelva forvaltes og administreres fiske av Oppegård JFF, og det er kun medlemmer av foreningen som kan fiske. Det er tidligere undersøkt helsetilstanden til de vanligste matfiskene i kommunen, og matkvaliteten er svært god.

Kystfiske fra land og i båt er populært i Bunnefjorden, og her vanker det både sjøørret, makrell, torsk og andre saltvannsarter.

Fiske i sjøen er gratis.

NB! Torsken er fredet, og må settes ut igjen.

Jakt

Kommunal viltforvaltning reguleres av viltloven og tilhørende forskrifter.

Lovverket gir Nordre Follo kommune myndighet og konkrete oppgaver på en rekke områder, i tillegg til informasjons- og veilederoppgaver.
Forvaltningen ligger under virksomhet klima og miljø.

All jakt er en grunneierrettighet. I Nordre Follo kommune er det over 60 rådyrvald og 8 elgvald.
Det kan også jaktes bever og småvilt.

Ønsker du å jakte i Nordre Follo, må grunneierorganisasjoner, enkeltgrunneiere, Ski JFF eller Oppegård JFF bli kontaktet.

Stier og løyper

Stier og løyper I Nordre Follo kommune er det merket og skiltet 250 km rødmerkede skiløyper (hvor 170 km prepareres om vinteren) og 148 km blåmerkede sommerstier.

I tillegg er det svært mange kilometer med umerkede stier.

Merkede løyper

Skiløypene vedlikeholdes av Skiforeningen og de merkede sommerstiene vedlikeholdes av Turistforeningen (Nordre Follo turlag).

Langs stiene og løypene er det tilrettelagte et stort antall rasteplasser, utsiktspunkt og gapahuker.

Turkart

Helt i starten på 2020 kommer et nytt turkart for Nordre Follo kommune. På turkartet er de fleste stier og løyper tegnet inn, og det er beskrivelse av over 80 spennende turmål.

Papirutgaven av turkartet (i målestokk 1:30000) blir delt ut til alle husstander i januar 2020. Ellers finnes det i handelen flere turkart over våre områder. Turkartet blir også tilgjengelig digitalt på kommunens nettsider.

Markastuer med omland

Innen dagsturavstand for de fleste innbyggerne i Nordre Follo kommune ligger det mange såkalte varmestuer/serveringssteder for skigåere.

Her er det fyr på peisen og du kan kjøpe både kaffe, solbærtoddy, pølser, vafler og annen hjemmebakts.

Her er en liten oversikt over 11 slike stuer innenfor og i nærområdet til Nordre Follo kommune.

Skeidarkollen

Åpent lørdager og søndager vinterhalvåret kl. 11-16 (forbehold om skiføre). Servering for turgåere. Adkomst på rødmerkede løyper både fra Oppegård, Ski, Langhus og Siggerud.
Eies og driftes av skiklubben Skimt.

Sørmarkskapellet/Slora leirsted

Sportskapell og leirsted på Slora gård ved Langen. Servering søndager kl. 11-14 i forbindelse med gudstjeneste. Stengt i skolens ferier. Adkomst fra tidligere Gjedsjø skole, fra Langen eller på rødmerkede løyper om vinteren. Sportskapell og hverdagskapell. Verdens beste vafler?

Stallerudhytta

Åpent med servering søndager i vinterhalvåret kl 11-15 (januar – påske). Servering av varm drikke, brus, sjokolade og vafler. Ligger inntil turveien mellom Langhus og Siggerud.

Er et knutepunkt for rødmerkede skiløyper både fra Siggerud, Ski og Oppegård. Det er speidere fra gruppene i Ski og Oppegård som står for serveringen.

Stallerudhytta er også godt tilgjengelig uten ski på beina. Meget populært utfartsmål.

Sterkerud

Åpent lør- og søndager i vinterhalvåret kl. 10-15. Servering av varm drikke, kaker og sjokolade. 1. Langhus speidergruppe har eid og drevet stedet siden 1932.

Stier og løyper både fra Langhus, Siggerud, Ski og Oppegård. Meget populært utfartsmål midt i Sørmarka.

Stuene

Svært populær søndagsservering i hjerte av Nøstvedtmarka. Åpent for servering søndager fra oktober til påske.

Nordre Stuene drives av Nordbyspeiderne, som også bruker hytta for sin virksomhet. Stier og løyper både fra Hebekk, Ås, Langhus og Oppegård. Meget populært utfartsmål.

Bjerkebekk

Var tidligere søndagsåpent i vinterhalvåret, og kanskje gjenopptas det i framtiden? Den koselige hytta ligger vest i Gaupesteinmarka inntil skiløyper både fra nord (Skeidarkollen, Smerta) og vest fra Ski sentrum. Hytta eies og drives av speiderne i Ski.

Bråtan

Skiforeningens varmestue m/servering på Enebakksida av Gaupesteinmarka. Populært turmål som er åpent for servering på søndager i vinterhalvåret og på hverdager etter forespørsler.

Stier og skiløyper både fra Enebakk og løypenettet i Gaupesteinmarka med utgangspunkt fra for eksempel Ski, Smerta eller Granerud.

Vangen skistue

Åpent hverdager kl. 10-15, lørdager og søndager kl. 10-16. Kun stengt 17. mai, 24., 25. og 31. desember. Allsidig servering – også middag, samt overnatting, kurs og seminarer.

Skiforeningens storstue sentralt i Østmarka er et svært populært turmål, og nås lettest fra Bysætermosan, Krokhol eller Sandbakken.

Både sommerstier, sykkelveier og preparerte skiløyper. Fersk hjemmebakts og hyggeligstemning er et varemerke. Meget populært utfartsmål.

Skjelbreia

Åpent lørdag og søndag kl. 10-16 i vinterhalvåret uansett føre. Servering.
Disponeres av Oslomarka Trekkhundklubb som også står for serveringen. Lettest adkomst på skogsbilvei fra Bysetermosan eller på turveier/skiløyper/sykkelveier fra Krokhol eller Sandbakken.

Sandbakken sportsstue

Åpningstider sommer og vinter med eller uten skiføre: Lørdager og søndager kl. 10.00 - 16.00, fredag kl. 11.00 - 16.00.

Vinter

Lørdager og søndager kl. 10 - 16., onsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 - 16.00. Obs.: Ved manglende skiføre kun åpent fredag, lørdag og søndag.

Allsidig servering, også middag.

Eies av Oslo kommune og drives av eget vertskap. Meget populært utfartsmål.

Gaupesteinhytta

Populær varmestue i hjerte av Gaupesteinmarka. Ligger i Hobøl kommune.

Vanligvis åpen for servering hver søndag fra januar til påske (kl. 10 -15.) Tomter speidergruppe eier og driver stedet.

Adkomst fra Ski, Smerta, Granerud, Enebakk, Hobøl eller fra løypenettet i Sørmarka.

Allemannsretten

I friluftslovens § 2 heter det: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger.

Utøvelse av allemannsretten gjelder med de begrensninger som følger av friluftsloven og av andre lover eller forskrifter. Derfor er listen over hva man IKKE kan bruke allemannsretten til, er fryktelig lang.

Hvor kan jeg gå på tur?

Du kan gå fritt hvor du vil i utmark, så lenge det skjer på hensynsfull måte. Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen.

På innmark er reglene slik at du kan gå tur på veier og stier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun.

Du kan også gå over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april. Samme regler for skigåing.

Hvor og når kan jeg tenne bål?

Du har generelt ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september.

Gjøres det ikke på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i parken ulovlig.

Å tenne bål i strandkanten er derimot innafor, så lenge du ikke skader underlaget og forårsaker brannfare. Strengere lokale regler kan bli innført. I Nordre Follo kommune finnes ingen helårs godkjente bålplasser.

Hvor kan jeg sette opp teltet?

Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred. Teltet må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å telte der lenger.

Hvor kan jeg sykle i skogen?

Hovedregelen er at alle fritt kan sykle på stier og veier i utmark. På fjellet, over tregrensen, er det også tillatt å sykle utenfor stier og veier. Det er også lov til å sykle på opparbeidede stier og veier gjennom innmark (jordbruksland) som leder til utmark.

Alminnelige hensynsregler er at det må opptres hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Kommunen kan gjennom forskrift begrense sykling på bestemte strekninger eller i bestemte områder. Så langt er dette ikke gjort i Nordre Follo kommune.

El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler, på stier og veier.

Nots stivett-regler

Hvor kan jeg plukke bær, sopp og andre vekster?

Du kan plukke ville bær, sopp, blomster og urter i utmark i Nordre Follo kommune, det er en del av allemannsretten.

Hvor kan jeg bade?

Heldigvis kan du stort sett hoppe i vannet hvor som helst, uten å måtte tenke på juss. Men reglene for bading og opphold på stranda er strengere enn reglene for ferdsel i samme område.

Bading skal skje i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det finnes forresten ikke noe forbud mot nakenbading, men friluftslovens hensynsregel sier at man ikke skal være til ulempe for andre. Derfor er det kanskje greit å ta på seg badetøy.

I Gjersjøen bør du ikke bade, siden dette er drikkevann for 40.000 mennesker.

Tilrettelagte badeplasser

Ved sjøen:
Det kan bades ved mange steder langs den 9 kilometer lange kystlinjen i Nordre Follo.

Disse stedene er tilrettelagt som badeplass:

 • Bestemorstranda
 • Sandbukta
 • Ingierstrand
 • Strandkollen
 • Mjølsekken
 • Strandskogen
 • Prosted
 • Bekkensten

I innsjøer:
Det er offentlige badeplasser ved

 • Tussetjern
 • Bråtetjern
 • Gjersenga (Langen)
 • Midtsjøvannet
 • Vientjern
 • Kloppa

I tillegg kan det også bades i et av de 30-40 andre vassdragene i kommunen.

Gjersjøen er drikkevannskilde og kun sporadisk bading er tillat. Organisert bading fra skoler, barnehager, idrettslag og lignende er ikke tillat.

Badevannskvalitet på offentlige badeplasser, både ved kysten og innsjøer, overvåkes av kommunen.

Hvor kan jeg padle, ro og seile?

Allemannsretten sier at du kan padle fritt på sjøen, innsjøer og i elver. For kortere tid, inntil 24 timer, kan du dra båten opp på strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneieren, dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid.

Sikker is?

Nordre Follo kommune mottar hvert år mange forespørsler om trygg is. Kommunen har dessverre ikke ressurser til å måle is-tykkelse. Det er flere populære vann i kommunen for både skøyting, skigåing og isfiske, men vær forsiktig – all ferdsel på eget ansvar.

Hva er reglene for båndtvang?

I perioden 1. april til 20. august er det generell båndtvang, og hunden må gå i bånd. Noen steder er det utvidet båndtvang, så sett deg inn i lokale bestemmelser.

Er det ikke båndtvang kan hunden gå løs, men eier må likevel ha kontroll over hunden.

I Nordre Follo kommune er det vedtatt lokale hundeforskrifter med ytterligere begrensninger for båndtvang, blant annet helårs båndtvang i tettbygde strøk og i preparerte lysløyper.

Hvor kan jeg ri?

Er du og hesten ute på tur, er det viktig at dere holder dere til veier og stier i skogen.

På fjellet, over tregrensa, har du også lov til å ri utenfor stiene. Som rytter må du likevel vise hensyn når du rir i det fri og passe på at hestens ferdsel ikke gjør skade på naturen eller miljøet.

Noen kommuner, eksempelvis Oslo og Bergen, har strengere regler for ridning.

Motorferdselsforbud i utmark

Det er i utgangspunktet forbudt med motorisert ferdsel i utmark i hele Nordre Follo kommune.

Motorferdselsforbudet gjelder også bruk av elektrisk påhengsmotor. Motorisert ferdsel er tillatt for grunneiere under næringsutøvelse (for eksempel skogbruk), og Skiforeningen har tillatelse til å preparere løyper og bruk av ATV ved vedlikehold av skiløyper.

Kommunen kan etter skriftlig søknad tillate kjøring når det foreligger særlige behov, men ikke til fornøyelseskjøring. Les mer om hva du må ha med i en slik søknad her.

Langs kysten er det andre regler, hvor bruk at motorbåt er tillatt. I Nordre Follo kommune er det hastighetsbegrensning på 5 knop innenfor 150 m fra land, holmer og skjær.

El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler, på stier og veier.

Motorferdselloven og Markaloven