Verneområder i Nordre Follo

Kort fortalt

Nordre Follo har

  • en nasjonalpark
  • sju naturreservat
  • ett landskapsvernområde
  • ett våtmarksområde

Østmarka nasjonalpark

Østmarka nasjonalpark er på 54 km2, hvorav 5 km2 er i Nordre Follo. Resten fordeler seg på Oslo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk kommuner.

Formålet med vernet er å bevare natur som gir viktig grunnlag for befolkningens kultur, helse og trivsel. 

Delingsdalen naturreservat

Naturreservatet ligger på Svartskog og strekker seg fra parkeringsplassen på Ingierstrand bad og østover mot E18. Det ble opprettet i 2008 og omfatter et areal på 399 dekar.

Målet med vernet er å bevare et velutviklet gammelskogområde. Området har en stor andel rike skogtyper, som sumpskog og høystaudesgranskog med tilhørende biologisk mangfold.

Gaupesteinmarka naturreservat

Naturreservatet ligger på grensen mellom Nordre Follo, Enebakk og Hobøl kommuner. Det ble opprettet i 2013 og arealet er på cirka 6568 dekar. Målet med naturreservatet er å bevare et stort og relativt lite påvirket skog- og landskapsområde.

Området representerer fattige til middels rike skogtyper med gran og furu i lavereliggende trakter. Det har særskilt betydning for biologisk mangfold. 

Kollåsen naturreservat

Naturreservatet ligger mellom Siggerudveien og Langen. Det ble opprettet i 2011 og omfatter cirka 1077 dekar. Målet med reservatet er å verne et helhetlig område med gammel skog og naturmangfold.

Mangfoldet er i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Området utgjør et helt kolleparti med slutninger i alle himmelretninger og med småskala kløftetopografi.

Barskog dominerer, men vi finner også mye osp og noe bjørk, selje og rogn. Naturreservatet har stedvis mye død ved, og det finnes gamle trær av gran, furu, bjørk og osp.

Reservatet har særlig naturvitenskapelig verdi som et lavereliggende område i den boreonemorale barskogssonen som er tilnærmet uberørt av nyere inngrep.

Nærevann naturreservat

Naturreservatet ligger øst for Ski langs Siggerudveien. Det ble opprettet i 1992 og dekker et areal på 832 dekar, hvorav 177 er landareal.

Målet med vernet er å bevare et næringsrikt vann. Området har vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til det.

Midtsjøvann naturreservat

Naturreservatet ligger øst for Ski langs Siggerudveien. Det ble opprettet i 1992 og er på 430 dekar, hvorav 103 dekar er landareal.

Målet med vernet er å bevare et næringsrikt vann. Området har vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til det. Midtsjøvann er en populær badeplass på sommeren og skøyteis på vinteren.

Rullestadstjern naturreservat

Naturreservatet ligger øst for Kværnerveien i Ski. Det ble opprettet i 1992 og dekker et areal på 99 dekar, hvorav 72 dekar er landareal.

Målet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde. Området har vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til det.  

Svartskog landskapsvernområde

Landskapsvernområdet ligger på Svartskog og er cirka 1914 dekar. Det ble vernet i 2008. Målet med vernet er å bevare et helhetlig, vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap fra platået ned til fjorden.

Området har særpreg fra tidligere tiders jordbrukslandskap med store hagemarksarealer med edelløvtrær og eikeskogsholt.

Det er et mål å ta vare på barskogslia med bekkedal, kalkpåvirket tørrberg- og tørrengvegetasjon. Det er også et mål å ta vare på øvrige biologiske og kulturhistoriske elementer.

Det går blåmerkede turstier gjennom området og om vinteren er det oppkjørte skiløyper på jordene.  

Trolldalen naturvernreservat

Naturreservatet ligger på Svartskog sørvest for gården Søndre Oppegård og ned mot Bunnefjorden. Det omfatter et areal på cirka 600 dekar.

Målet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur. Denne naturen er en relativ intakt kystnær lavlandskog i en vestvendt liside.

I kantsonen langs innmark og på åkerholmene finnes hagemarkspreget skog med flere gamle og grove eiker. Langs fjorden finnes åpen strandeng.

Det er også et mål å verne et område med særlig betydning for biologisk mangfold. Området inneholder rike og varierte vegetasjonstyper, som blandingsskog, lågurteikeskog, sumpskog og alm-lindeskog. Det går blåmerket tursti gjennom området.

Slorene våtmarksområde

Reguleringsplan for Slorene våtmarksområde ble vedtatt i 2005 av Ski, Ås og Oppegård kommuner. Våtmarksområdet ligger i Ski, Ås og Oppegård kommuner langs Dalsbekken som renner ut i Gjersjøen.

Slorene er et viktig våtmarksområde for fugler. Naturtypen elvedeltaer/næringsrike sjøer har et stort biologisk mangfold av insekter og flaggermus.

Det er laget en skjøtselplan for Slorene våtmarksområde for å sikre at områdets kvaliteter ikke forringes. 

Støtteordninger

Du kan søke økonomisk støtte til naturmangfoldtiltak i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om støtte til tiltak.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon naturmangfold