Hvor mye koster det?

Kort fortalt

  • Byggesaksavdelingen er drevet på selvkost.
  • Gebyrene gjenspeiler tiden det tar å behandle en gjennomsnittlig søknad.

Byggesaksgebyr

Kommunal behandling av byggesaker er gebyrbelagt. Alle som får utført tjenester etter dette gebyrregulativet, skal betale gebyr.

Faktura sendes normalt til tiltakshaver og beregnes som hovedregel etter satser som gjelder når søknaden er komplett. Faktura blir sendt etter vedtak er fattet, forhåndskonferanse avholdt eller når saken avsluttes.

Eksempler på saker og informasjon om de ulike typene gebyr finner du nederst på siden.

Byggesaksgebyrene 2024

Byggesaksgebyrene 2023

Generelt om gebyrregulativet og betaling av gebyrene

Alle priser er angitt i norske kroner. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven eller eierseksjonsloven.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr.

Gebyrene

For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

For tiltak som er unntatt søknadsplikt, skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres.

Grunngebyr

Det er et enhetsgebyr per byggesak. Det skal blant annet dekke opprettelse av saker i saksbehandlingssystemet, innregistrering (journalføring) av søknader, henvendelser og dokumenter, arkivtjeneste, administrering av IKT-systemene, fakturering osv. Gebyret finansierer også kommunens ulovlighetsoppfølging og skal dekke arbeidet med å utstede ferdigattest som omsøkes inntil 5 år etter gitt tillatelse).

Ferdigattest som utstedes i løpet av fem år etter opprinnelig byggetillatelse, inngår også i grunngebyret.

Grunngebyr
§ 2-1
  Betales per Gebyr
Vnr. 3100 Søknadspliktige tiltak Per søknad 4400 kr
Vnr. 3101 Grunngebyr for større tiltak i sentrumsformål og prioriterte tettsteder, kombinert formål blokkbebyggelse Per søknad 8800 kr

Registreringsgebyr

For tiltak etter plan- og bygningsloven skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Det skal betales ett registreringsgebyr per bruksenhet. Gebyret skal også betales ved endring av bruksenhet.

Alle endringer (nybygg, endring og riving) av bygninger skal registreres i matrikkelen. Dette gebyret dekker arbeidet med registrering i kart og matrikkel. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Det inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Opplysningene i matrikkelen er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Les mer på Kartverkets nettsider. 

Registreringspliktige tiltak i matrikkelen: 1300 kroner per bruksenhet. I flerboligbygg ilegges 1300 kroner for første boenhet, og deretter 180 kroner per påfølgende bruksenhet i samme bygning (samme bygningsnummer.).

Registreringsgebyr § 2-1   Betales per Gebyr
Vnr. 3102 Registreringspliktige tiltak Per bruksenhet 1300 kr
Vnr. 3103 Registreringspliktige tiltak, flere bo-/bruksenheter i samme bygning utover den første Per bruksenhet 180 kr


Saksbehandlingsgebyr og andre gebyrer

De andre gebyrene varierer ut fra hva man søker om. Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret, som har anledning til å prise gebyrene lavere enn selvkost.

Kontaktinformasjon