Hvor mye koster det?

Kort fortalt

  • Byggesaksavdelingen er drevet på selvkost.
  • Gebyrene gjenspeiler tiden det tar å behandle en gjennomsnittlig søknad.

Byggesaksgebyr

Kommunal behandling av byggesaker er gebyrbelagt. Alle som får utført tjenester etter dette gebyrregulativet, skal betale gebyr.

Faktura sendes normalt til tiltakshaver og beregnes som hovedregel etter satser som gjelder når søknaden er komplett. Faktura blir sendt etter vedtak er fattet, forhåndskonferanse avholdt eller når saken avsluttes.

Eksempler på saker og informasjon om de ulike typene gebyr finner du nederst på siden.

Byggesaksgebyrene 2022

Byggesaksgebyrene 2021

Generelt om gebyrregulativet og betaling av gebyrene

Alle priser er angitt i norske kroner. Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven eller eierseksjonsloven.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften. Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr.

Gebyrene

For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. For tiltak som er unntatt søknadsplikt, skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres.

Grunngebyr

Det er et enhetsgebyr per byggesak. Det skal blant annet dekke opprettelse av saker i saksbehandlingssystemet, innregistrering (journalføring) av søknader, henvendelser og dokumenter, arkivtjeneste, administrering av IKT-systemene, fakturering osv. Gebyret finansierer også kommunens ulovlighetsoppfølging og skal dekke arbeidet med å utstede ferdigattest som omsøkes inntil 5 år etter gitt tillatelse).

Ferdigattest som utstedes i løpet av fem år etter opprinnelig byggetillatelse, inngår også i grunngebyret.

Grunngebyr § 3-2   Betales per Gebyr
Vnr. 10 Søknadspliktige tiltak Per søknad 4000 kr

Registreringsgebyr

For tiltak etter plan- og bygningsloven skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Det skal betales ett registreringsgebyr per bruksenhet. Gebyret skal også betales ved endring av bruksenhet.

Alle endringer (nybygg, endring og riving) av bygninger skal registreres i matrikkelen. Dette gebyret dekker arbeidet med registrering i kart og matrikkel. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Det inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Opplysningene i matrikkelen er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Les mer på Kartverkets nettsider. 

Registreringspliktige tiltak i matrikkelen: 1300 kroner per bruksenhet. I flerboligbygg ilegges 1300 kroner for første boenhet, og deretter 180 kroner per påfølgende bruksenhet i samme bygning (samme bygningsnummer.).

Registreringsgebyr § 3-3   Betales per Gebyr
Vnr. 20 Registreringspliktige tiltak Per bruksenhet 1300 kr

Saksbehandlingsgebyr og andre gebyrer

De andre gebyrene varierer ut fra hva man søker om. Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret, som har anledning til å prise gebyrene lavere enn selvkost.

§ 1-4. Mangelfull søknad mv.

En søknad mv. kan avvises dersom søknaden er mangelfull og ikke komplett i henhold til krav fastsatt i lov eller forskrift. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første mangelbrev, påløper det gebyr for hvert påfølgende mangelbrev som må sendes.

Mangelbrev   Beregningsenhet Gebyr
Vnr. 580 Utsendelse av mangelbrev - nr. 2 Per påfølgende mangelbrev etter første 3700 kr
Vnr. 590 Avvisning av søknad Per søknad Grunngebyr + 50 % av saksbehandlingsgebyr

§ 1-5. Tilbaketrekking av søknad mv.

Ved tilbaketrekking av planforslag, søknad mv. skal forslagsstiller, tiltakshaver, rekvirent mv. betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Tilbaketrekking av søknad mv.   Beregningsenhet Gebyr
Vnr. 600 For søknader mv. som trekkes etter utsendt mangelbrev Per søknad Grunngebyr + 25 % av saksbehandlingsgebyr
Vnr. 610 For sak som avsluttes etter saksbehandling, men før vedtak Per søknad Grunngebyr + 50 % av saksbehandlingsgebyr
Vnr. 611 Avslag på søknad Per søknad Fullt gebyr

§ 1-6. Dispensasjonssøknad

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan, krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr. Behandling av rene dispensasjonssøknader utløser ikke grunn- eller registreringsgebyr. Ved flere dispensasjoner skal det betales gebyr for hver vurdering.  

For fravik fra teknisk forskrift, se § 3-10, vnr. 520.

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19   Beregningsenhet Gebyr
Vnr. 620 Søknad om dispensasjon der ny plan har fått utilsiktet virkning Per søknad 4100 kr
Vnr. 621 Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei – kurant søknad Per søknad 4100 kr
Vnr. 630 Søknad om dispensasjon fra kommune- og reguleringsplan Per søknad 6400 kr
Vnr. 640 Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og byggegrense mot vassdrag Per søknad 18400 kr
Vnr. 650 Søknad om dispensasjon fra andre forhold i plan og/eller pbl. med tilhørende forskrifter, samt andre forhold som ikke er særskilt nevnt Per søknad 9200 kr

§ 1-7. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli tillagt gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-8. Urimelig gebyr

Dersom virksomhetsleder etter egen vurdering eller etter skriftlig søknad anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-9. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven § 32 eller eierseksjonsloven § 15, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Enkeltvedtak etter § 1-8 om urimelig gebyr kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken etter reglene i forvaltningsloven.

§ 1-10. Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-11. Definisjoner og forklaringer

Listen over definisjoner og forklaringer ligger nederst på siden.

§ 3-4. Tilsyn

Tilsyn etter plan- og bygningsloven. 20 % av saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

§ 3-5. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter plan- og bygningsloven, gjelder et gebyr etter medgått tid. For tiltak som åpenbart vil medføre ekstraarbeid utover normal arbeidsmengde for sakstypen, skal gebyret beregnes etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon.

Timepris   Beregningsenhet Gebyr
Vnr. 30 For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene, eller som åpenbart medfører merarbeid Per time 900 kr

§ 3-6. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr.

Forhåndskonferanse etter pbl. § 21-1   Beregningsenhet Gebyr
Vnr. 35 Forhåndskonferanse Per møte 13200 kr
Vnr. 40 Forhåndskonferanse i småhusområdene, opp til og med en tomannsbolig Per møte 3000 kr

§ 3-7. Søknad om endring av gitt tillatelse

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det gebyr så fremt endringene ikke dekkes av øvrige bestemmelser i regulativet. Reviderte tegninger utløser ikke nytt grunngebyr.

Endring/Søknad om endring av gitt tillatelse   Beregningsenhet Gebyr
Vnr. 50 Reviderte tegninger Per bygning 2600 kr
Vnr. 60 Ved endring av godkjent søknad om tiltak som ikke skal matrikkelføres, og som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad Per søknad Grunngebyr + 20 % av fullt gebyr
Vnr. 70 Ved endring av godkjent søknad om tiltak som skal matrikkelføres, og som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad Per søknad Grunngebyr + 50 % av fullt gebyr

Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt saksbehandlingsgebyr. Det skal betales fullt gebyr ved ny behandling av tidligere godkjent byggetiltak. Dersom endringen utløser ny søknad om dispensasjon, betales i tillegg gebyr etter § 1-6. Det regnes ikke gebyr for revisjon av tegninger som gjelder småhus- og fritidsbebyggelse eller ved endring av ansvarsforhold.

§ 3-8. Saksbehandlingsgebyr for tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett)

Grunngebyr kommer i tillegg til saksbehandlingsgebyret. Det samme gjelder registreringsgebyr dersom tiltaket er registreringspliktig i matrikkelen.

§ 3-8-1. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon

For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og annet enn boligformål), benyttes satser per boenhet/bruksenhet avhengig av bruksenhetenes formål.

 

Kontaktinformasjon