Samarbeid mellom hjem og skole

Kort fortalt

 • Eleven benytter iPad eller bærbar PC på skolen og til skolearbeid hjemme. 
 • Skolen, eleven og foresatte har et felles ansvar for hvordan elevene benytter de digitale enhetene.      
 • Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig for å følge opp elevenes digitale hverdag.      

Kommunikasjon mellom hjem og skole 

Det er viktig at foreldre holder seg oppdatert om skolearbeidet og hva som skjer rundt eleven. Dette betyr mye for læring og utvikling. På skolen har digitale enheter og programmer åpnet for nye muligheter innenfor det pedagogiske arbeidet. Dialogen mellom skole og hjem er viktig for god oppfølging. Foreldre vil få innføring i sentrale digitale verktøy og programmer, og kan få ytterlige veiledning ved behov.   

IST-Home, kommunens kommunikasjonskanal 

Appen IST Home er den digitale kommunikasjonskanalen mellom skole og hjem. Her kan foreldre blant annet se timeplaner, faglærere og karakterer. Det er også mulig å booke samtaler. Skoler og SFO benytter IST Home til å sende ut viktig informasjon.   

Kommunikasjon med skole og SFO

Kontaktpersoner på skolene 

Kontaktlærer ivaretar den jevnlige kontakten mellom elev, foreldre og skolen. I tillegg har hver skole en IKT-veileder og kontaktperson, som kan bistå ved behov. Du kan også kontakte skolens ledelse.     

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU) – digitaliseringsgruppe 

NFKFU har en digitaliseringsgruppe med spesiell oppmerksomhet på digitale temaer som foreldrene er opptatt av. Kommunen sentralt har møter - og jobber sammen med  digitaliseringsgruppen om aktuelle temaer og problemstillinger.

Både skoleeier og den enkelte skole ønsker å samarbeide med foreldre om aktuell temaer. Ta kontakt med FAU på egen skole hvis du har saker du ønsker å ta opp.   

Retningslinjer for digitale verktøy 

Bruk av digital enhet 

Digital enhet benyttes mens eleven går på en kommunal grunnskole i Nordre Follo. Enheten skal i hovedsak benyttes på skolen og til skolearbeid. Hvis eleven bytter skole i kommunen, tar eleven med seg enheten. Hvis eleven flytter ut av kommunen, må dere levere enheten tilbake.     

Når eleven tar med seg digital enhet hjem, har elev og foreldre ansvar for at den tas med på skolen igjen neste skoledag. Enheten skal være ladet og klar til bruk. Foreldre har ansvar for bruk hjemme. Skolen anbefaler veiledninger på Barnevaktens nettside.

Personvern og sikkerhet 

Nordre Follo kommune gjennomfører risikovurdering av alle digitale læremidler før vi tar dem i bruk. Personvernet (GDPR) er sentralt i vurderingen. Læremidlene benyttes pedagogisk, som støtte i undervisning og i dialog mellom elev og lærer. Rettigheter forankret i GDPR blir ivaretatt. Skolen vil informere elever og foresatte om hvordan vi bruker digitale læremidler.

Skolens ansvar 

 • Gi eleven digital enhet; nettbrett eller bærbar PC.  
 • Klargjøre enhet og installere aktuell programvare. 
 • Gi eleven opplæring i bruk av enhet, digitale ressurser og aktuelle læremidler.   

Elevens ansvar 

 • Behandle utlevert enhet og deksel forsiktig. Ikke låne bort enheten til andre.  
 • Vise nettvett.  
 • Benytte enhet i tråd med gjeldende ordensreglement for skolene i Nordre Follo kommune, skolens samværs- og trivselsrutiner og norsk lov.    

Foresattes ansvar 

 • Jobbe sammen med skolen om hensiktsmessig bruk av digital enhet. 
 • Samarbeide med skolen om nettvett og utvikling av god digital dømmekraft. Følge med og tar tak i eventuelle negative opplevelser eleven har på nett.     

Erstatningsregler 

Hvis eleven bevisst ødelegger digital enhet eller viser grov uaktsomhet, kan elev/foreldre bli erstatningsansvarlig.

Se ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo kommune og Skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2 nedenfor. 

Erstatningsbeløp i Nordre Follo kommune begrenses til 2 000 kroner for nettbrett og 4 000 kroner for bærbar PC.  

Aktuell informasjon