Skolemiljø

Kort fortalt

  • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Skolen har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Forebyggende tiltak

Nordre Follo kommune har et eget team som jobber med skolemiljø. Teamet bistår skolene i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. I arbeidet legger vi vekt på god klasseledelse, positive relasjoner, samarbeid mellom hjem og skole, forebygging og avdekking av mobbing. 

Arbeidet planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med aktuelle lærere og skoleledelsen, og ved involvering av elever og foresatte. 

Skolemiljøteamet mottar henvisninger fra skoleledelsen. 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Arne Fredrik Rygh

Hva gjør skolen hvis en elev blir krenket?

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen.

Hvis en voksen på skolen mistenker eller har kjennskap til at en elev blir krenket skal man alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å undersøke og utarbeide en aktivitetsplan som beskriver tiltak som skal sørge for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen. Rektor skal informere eleven og deg som foresatt om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Alle tiltak skal evalueres i samarbeid med elev og foresatte. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger. 

Hva gjør du om barnet ditt ikke har det trygt og godt på skolen?

Hvis du som foresatt eller elev opplever krenkelser, må du si ifra til skolens ledelse. Hvis du melder fra til andre på skolen, vil de varsle rektor.

Krenkelser kan være vanskelig å fange opp, så vi ønsker at foresatte har lav terskel for å melde fra til skolen hvis eleven ikke har det trygt og godt.

Melding kan skje muntlig eller skriftlig til skolens ledelse.

Hva gjør du hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen?

Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle kommunalsjef.

Gjelder saken en ansatt i ledelsen varsler du kommunalsjef direkte.

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelsen, kan dere melde saken til Fylkesmannen.

Når kan dere melde saken til Fylkesmannen?

  • Først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen.
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor.
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på.

Her kan du melde fra om mobbing eller dårlig miljø på skolen til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Mobbeombud

I august 2018 ble det innført et eget mobbeombud for barnehager og grunnskoler i Akershus. Ordningen skal bidra til at barn og unge i større grad får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø. I tillegg skal mobbeombudet jobbe med å styrke pågående arbeidet for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.

Kontaktinformasjon til mobbeombudet 
Janne-marie.myras@afk.no
Adresse: Schweigaards gate 10, 0185 OSLO
Telefon: 93 07 25 33

Nettsider om mobbing og rettigheter