Forsterket skoletilbud

Kort fortalt

  • Forsterket skoletilbud har fem spesialavdelinger.
  • For å få plass på skolene, må foresatte søke i samarbeid med nærskolen og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste). 
  • Det er et frivillig skoletilbud for elever som av ulike årsaker har behov for et annet tilbud enn ordinær skole. Eleven får fast skoleplass og skolebytte hvis de får innvilget plass.

Avdeling Gjedsjø (8.-10. trinn)

Gjedsjø tilbyr et alternativt opplæringstilbud for ungdomsskoleelever. Skolen har kompetanse på elever med sosiale og emosjonelle vansker, og bedrefungerende elever innen autismespekteret.
 
Undervisningen er en kombinasjon av fellesundervisning, undervisning i mindre gruppe og én til én-undervisning. Avdelingen har fokus på å mestre elevrollen og å styrke eleven til å gjennomføre videregående opplæring.
 
Fag- og timefordeling vil variere for den enkelte elev basert på elevens individuelle behov. Det er satt av undervisningstimer til praktisk-pedagogiske aktiviteter.
 
Gjedsjø ligger i Kollerøysveien 25 B, som er ca. 10 minutter å kjøre fra Ski sentrum.

Avdeling Skogsland (8.-10. trinn)

Skogsland driver forsterket og tilrettelagt skoletilbud for elever med sosiale, emosjonelle og faglige utfordringer. Avdelingen har en praktisk tilnærming til kompetansemålene i elevenes individuelle planer. 
 
Tilrettelagt individuell undervisning og undervisning i gruppe med fokus på mestring og etablering av positivt selvbilde står sentralt. Avdelingen jobber mye med bekymringsfullt skolefravær.
 
Skogsland ligger i Solbråtanveien på Kolbotn.

Avdeling Hebekk (1.-7. trinn)

Avdelingen tilbyr et skole- og SFO-tilbud til elever med sammensatte behov. Målgruppen er elever med autismespekterforstyrrelser. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt av blant annet spesialpedagoger, miljøterapeuter, vernepleiere og miljøarbeidere. Hver elev har et team rundt seg. 
 
Undervisningen foregår én til én på egne rom, i smågrupper og i elevenes klasserom. 
 
Avdelingen bruker tilnærmingen anvendt atferdsanalyse (ABA), og Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, også kjent som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention. Skolen tilbyr også veiledning til foresatte.
 
Avdelingen ligger på Hebekk skole i Ski.

Avdeling Toppen (1.-10. trinn)

Avdelingen er for elever med psykisk utviklingshemming og store sammensatte lærevansker med medisinske behov. Elevene har utstrakt behov for kommunikasjonstrening og trening i samhandling samt ADL-trening. I tillegg trenger de tilsyn og stell i dagligdagse situasjoner. 
 
Alle elevene har undervisning én til én, samt ulike fag i gruppe. Avdelingen er bygget som en avdeling tilpasset multifunksjonshemminger og har alle hjelpemidler og fasiliteter. 
 
Toppen ligger på Vevelstadåsen skole.

Avdeling Sofiemyråsen (1.- 10. trinn)

Avdelingen er et skole- og SFO-tilbud for elever med funksjonshemninger og lærevansker, primært autismediagnoser med moderat eller stort bistandsbehov.   
 
Undervisningen foregår for det meste én til én, med noe felles gruppeaktiviteter. Elevene er delt inn i tre grupper med hvert sitt tverrfaglig team. Gruppene er satt sammen etter funksjonsnivå, behov med mer, ikke etter klassetrinn. 
 
Avdeling Sofiemyråsen holder til i Tømteveien 23 på Sofiemyr.

Søknadsprosess

Foresatte søker om plass på spesialavdeling ved forsterket skoletilbud med bistand fra PPT i søknadsprosessen.
 
Det gjennomføres et samarbeidsmøte ved nærskolen hvor PPT anbefaler at eleven søker plass på spesialavdeling. 
 
Søknadsskjema er tilgjengelig gjennom PPT.
 

Kontaktinformasjon

Rektor/virksomhetsleder ved forsterket skoletilbud
Øystein Ekeberg-Sande
Telefon 93 26 29 89 
Oystein.Ekeberg-Sande@nordrefollo.kommune.no  

Forsterket skoletilbud avd. Hebekk
Hege Amanda Linnarsson
HegeAmanda.Linnarsson@nordrefollo.kommune.no 

Forsterket skoletilbud avd. Toppen
Trude Treider
Trude.Treider@nordrefollo.kommune.no

Forsterket skoletilbud avd. Sofiemyråsen
Merethe Karlsrud
merethe.karlsrud@nordrefollo.kommune.no

Forsterket skoletilbud avd. Skogsland
Tor Elden
Tor.Elden@nordrefollo.kommune.no

Forsterket skoletilbud avd. Gjedsjø: 
Kristin Dale Andersen
KristinDale.Andersen@nordrefollo.kommune.no