Skoleskyss

Kort fortalt

  • Du har rett til gratis skoleskyss hvis skoleveien din er lang eller farlig, hvis du har en funksjonsnedsettelse eller hvis du har fått en skade. 
  • Gratis skoleskyss betyr at kommunen dekker reisen til og fra skolen.

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

  • Elever på 1. trinn med mer enn 2 km mellom hjem og skole har rett til gratis skoleskyss. Retten gjelder ikke skyss til og fra SFO.
  • Elever på 2.-10. trinn med mer enn 4 km mellom hjem og skole har rett til gratis skoleskyss. Retten gjelder ikke skyss til og fra SFO.
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand. Retten gjelder ikke skyss til og fra SFO.
  • Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen. Tilbudet gjelder også til og fra SFO og leksehjelp.
  • Elever i velkomstklassen får gratis skoleskyss når de har lang skolevei. Et barn med delt bosted kan ha rett til skyss fra den ene eller begge foresattes bosted.
  • Et barn med delt bosted kan ha rett til skyss fra den ene eller begge foresattes bosted.
  • Elever som velger å gå på privatskole, har rett til gratis skoleskyss i tråd med opplæringsloven. Retten til skyss gjelder bare innenfor kommunegrensen i den kommunen eleven bor.
  • Rett til gratis skoleskyss for elever som går på en annen skole enn nærskolen avgjøres etter en konkret vurdering av grunnlaget for søknaden.

Hvordan søke?

Ta kontakt med skolen din for å få mer informasjon om skoleskyss. 

Søk om skoleskyss