§ 8-1 Miljø og helse
NS 3930 Sanitærinstallasjoner

§ 9-51 Vannforsyning
NS-EN 806-1 Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger
- Del 1: Generelt (innbefattet endringsblad A1: 2001)
NS-EN 1717 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning
NS 3055 Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger
NS-ENV 12108 Rørledninger av plast
- Anbefalt praksis og utførelse av installasjoner for trykkledninger for varmt og kaldt forbruksvann i bygninger

§ 9-52 Avløp
NS-EN 12056-1 Avløpssystemer med selvfall i bygninger
- Del 1: Generelle krav og ytelseskrav
NS-EN 12056-2 Avløpssystemer med selvfall i bygninger
- Del 2: Sanitære rørledninger, planlegging og dimensjonering
NS-EN 12056-3 Avløpssystemer med selvfall i bygninger
- Del 3: Takavløp, planlegging og dimensjonering
NS-EN 12056-4 Avløpssystemer med selvfall i bygninger 
- Del 4: Pumpeanlegg for avløpsvann - Utforming og dimensjonering
NS-EN 12056-5 Avløpssystemer med selvfall i bygninger
- Del 5: Utførelse og prøving, instruksjoner for drift, vedlikehold og bruk
NS-EN 12050-1 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng
- Prinsipper for konstruksjon og prøving - Del 1: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann
NS-EN 12050-2 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng
- Prinsipper for konstruksjon og prøving - Del 2: Heveanlegg for fekaliefritt avløpsvann
NS-EN 12050-3 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng
- Prinsipper for konstruksjon og prøving - Del 3: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann for avgrensede bruksområder
NS-EN 12050-4 Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng
- Prinsipper for konstruksjon og prøving - Del 4: Tilbakeslagsventiler for fekaliefritt og fekalieholdig avløpsvann
ENV 13801 Rørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygningen
- Termoplast - Installasjonsveiledning
NS-EN 12109 Avløpssystemer under vakuum innvendig i bygninger
NS-EN 13564 -1 Høyvannslukkere for bygninger 
- Del 1: Krav