Klage på miljøfaktor

Kort fortalt

 • Hvis du får helseplager fra faktorer i miljøet, kan du ta kontakt med miljørettet helsevern i kommunen.
 • Før du sender inn en klage, må du ta kontakt med den som er ansvarlig for forholdet for å prøve å finne en løsning.
 • Klagen din vil bli vurdert av miljørettet helsevern, men i mange tilfeller skal du kontakte andre myndigheter.

Saker vi behandler

Miljørettet helsevern behandler kun klager på forhold som gir vesentlige helseplager.

Saker vi ikke behandler

Vi behandler ikke saker som er

 • kun til sjenanse
 • brudd på ordensregler i borettslag, da dette reguleres av burettslagslova

Vi behandler vanligvis ikke klager på vegne av andre. 

Nabokonflikter

Klager eller konflikter mellom naboer, og mellom enkeltbeboere og virksomheter behandler vi som regel ikke etter Folkehelseloven.

Slike konflikter inneholder ofte andre aspekter utenfor miljørettet helsevern. Det er ofte ressurskrevende saker, målt opp mot den helsegevinst som man kan oppnå.

Slike saker må eventuelt følges opp privatrettslig etter regler i naboloven.  

Hvordan klager du?

Du må først ta kontakt med den som forårsaker helseplagene før du klager til miljørettet helsevern.

I klagen må du dokumentere og detaljert beskrive

 • Hva forårsaker helseplagene?   
 • Hvem forårsaker helseplagene?   
 • Hvilke plager får du eller dere?
 • Hvor er du eller dere plaget (inne, ute)?
 • Når oppstod det for første gang?
 • Når på døgnet er du eller dere plaget, og hvor lenge?

Du må ha med kontaktinformasjon til den som klager, og helst til den som forårsaker helseplagene. Hvis flere står bak klagen, må alle skrive under med navn eller signatur.

Dere må i tillegg bekrefte at klagen er tatt opp med den som forårsaker helseplagene. Beskriv hva som er drøftet og når det skjedde.

Klager på støy

Du må først ta kontakt med den som forårsaker støyen før du klager til miljørettet helsevern.

Den skriftlige klagen må inneholde alle punktene som er beskrevet over.

Vi gjør ikke støymålinger. Hvis du trenger å få målt eller kartlagt støy, må du kontakte et firma som har kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon.

Vi behandler ikke klager på nabostøy, som for eksempel støy mellom leiligheter.  

Kontakt politiet ved støy på offentlige steder

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ring politiet på telefon 02800 hvis du vil klage på støy på offentlige steder, som for eksempel støy fra parker og lekeplasser etter klokken 23.00. 

Kontakt også politiet hvis det oppstår bråk og uro, eller blir avspilt høy musikk fra private fester, russebusser og lignende. 

Slik vurderer vi klagen

Når vi mottar klagen, vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad.  

Hvis vi behandler saken, tar vi først kontakt med den som forårsaker din helseplage. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille krav om å rette opp miljøforhold som medfører helseproblemer.      

Kontaktinformasjon og kontaktskjema

Ta kontakt med samfunnsmedisin@nordrefollo.kommune.no hvis du har behov for råd og veiledning.

Vi gjør oppmerksom på at alle brev og e-poster til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige dokumenter, og vil være i offentlig journal. Kun opplysninger som er taushetsbelagte vil bli unntatt fra innsyn.