Er du plaget av støy fra byggearbeider?

Kort fortalt

  • Er du nabo og ønsker å klage på støyende bygging, må du i første omgang ta direkte kontakt med de som støyer.
  • Finn informasjon om hvordan du henvender deg til kommunen hvis klagen din ikke fører frem.

Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy 

Hva som er lov av støy i et byggeprosjekt, og tidspunkt for de ulike kravene, er regulert i de vedtatte planene. For store utbyggingsområder er det ofte regulert spesielle tidspunkt og støykrav.  

De generelle bestemmelsene finner du i kommuneplanen § 16.2.

Miljødirektoratet har laget en veileder for støy. Les mer om reglene og hvordan støy måles på direktoratets nettsider.   

Utdrag fra kommuneplanen om bygge- og anleggsstøy

Husk at støykravene er et gjennomsnitt i tidsperioden som er angitt.

c) Støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet

Ved bygg- og anleggsvirksomhet gjelder følgende støygrenser utenfor rom for støyfølsom bruk, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan:

Støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet

Støyfølsom bebyggelse Støykrav på dagtid (kl. 7-19) Støykrav på kveld (kl. 19-23) Støykrav på søndag/helligdag (kl. 7-23) Støykrav på natt (kl. 23-7)

Boliger

Fritidsboliger

Helse-/pleieinstitusjon

65 dB 60 dB Bygge- og anleggsvirksomhet skal ikke forekomme Bygge- og anleggsvirksomhet skal ikke forekomme

Barnehage

Undervisning

60 dB      

 

Tiltak for å begrense støy i bygge- og anleggsfasen

Hvis bygge- og anleggsprosjektet samlet sett pågår i mer enn 6 måneder, skal særlig støyende arbeider kun foregå innenfor tidsintervallet kl. 08-17. Det vil si arbeid som boring, pigging, spunting, sprenging, pæling, steinknusing og tilsvarende aktivitet.  

Øvrig arbeid kan foregå i tidsrommet fra kl. 07 til kl. 19 på hverdager.

Det skal ikke pågå særlig støyende arbeid på lørdager. 

For arbeider med varighet over 6 uker eller 6 måneder, skjerpes grenseverdiene for dag og kveld med henholdsvis 3 eller 5 dB. 

Hvis bygge- og anleggsprosjekter berører samme nabolag samtidig eller like etter hverandre i tid, skal disse behandles som en sammenhengende anleggsperiode.  

Støyende drift og aktiviteter skal normalt ikke skje om natten. Ved spesielle tilfeller, som kortvarige vedlikeholdsarbeider på vei og jernbane, tillates avvik fra dette.

Det kreves spesielle varslingsrutiner overfor berørte parter.

Mer informasjon

Se anbefalingene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016

  • kapittel 4.2
  • kapittel 4.4
  • tabell 4

Klage på bygg- og anleggsstøy

Er du nabo og ønsker å klage på støyende byggevirksomhet, må du først ta direkte kontakt med de som støyer. Det vil si de som er ansvarlig for byggeprosjektet (byggherre eller entreprenør). Hvis denne klagen ikke fører frem, kan du kontakte kommunen.  

For at kommunen skal kunne ta tak i saken, må støyen være i strid med bestemmelsene i detaljplan eller reguleringsplanen, og/eller bestemmelsene i kommuneplanen.

Slik klager du

Send en e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no med følgende informasjon:

  • hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, tekniske maskiner eller lignende)
  • hvem som støyer
  • tidspunkt og varighet
  • hvem du klager på vegne av (privatperson, skole, sykehus, næring eller lignende)
  • hvordan støyen plager deg      

Kontaktinformasjon