Ofte stilte spørsmål

Kort fortalt

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får om barnehagetilbudet i kommunen. 

Når får vi svar om hovedopptaket?

Dere får svar i april-mai. Svaret får dere via Altinn og dere må takke ja eller nei til plassen.

Hvis dere ikke svarer innen fristen, mister dere tilbudet og må søke på nytt utenom hovedtaket. Dere kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn dere har søkt.

Retten til barnehageplass gjelder en barnehageplass i kommunen.

Takker dere ja til plassen dere er tildelt, kan dere fortsatt stå på ventelisten til en barnehage dere har prioritert høyere.

Får dere tilbud om plass i denne barnehagen på et senere tidspunkt, mister dere automatisk tilbudet i nåværende barnehage og må bytte til barnehagen dere har prioritert høyere.

Dere kan når som helst gå inn å slette ønsket om å stå på venteliste til en høyere prioritert barnehage. Det kan for eksempel være aktuelt hvis dere er fornøyd med tilvenning i barnehagen og ser at barnet trives godt her.  

Jeg har ikke fått bekreftelse på at jeg har søkt

Du får ikke bekreftelse umiddelbart, men du får bekreftelse når administrasjonen har kvalitetssikret og godkjent søknaden. Dette kan ta noen dager.

Vi sjekker om søknaden er riktig utfylt og om vi har fått riktig dokumentasjon. 

Når får vi svar om barnehageplass utenom hovedopptaket?

Vi gjennomfører suppleringsopptak to ganger per måned, rundt den 1. og den 15. Hvis dere får barnehageplass ved suppleringsopptaket, får dere svar via Altinn. Her må dere takke ja eller nei til plassen.

Hvis dere ikke svarer innen fristen, mister dere tilbudet. Ved suppleringsopptak, kan dere få tilbud om plass i en annen barnehage enn den dere har søkt. 

Grunnen er at vi har få plasser å tildele utenom hovedopptaket. Hvis dere ikke ønsker å ta imot tildelt plass, takker dere nei. Merk at det er færre og færre ledige plasser utover i barnehageåret. 

Hvorfor kan vi ikke få en fast plass i køen? 

Vi kan ikke gi søkere et fast ventelistenummer fordi barna har ulik alder og ulik prioritet. Noen har lovfestet rett til prioritet på barnehageplass og dette gjelder     

  1. a) Barn med nedsatt funksjonsevne
    b) Barn det er fattet barnevernsvedtak om

Noen har prioritet i henhold til kommunale vedtekter, som gjelder fra 1. januar 2023. Dette gjelder

  1. Barn og familier med store belastninger pga. sykdom, funksjonshemming eller andre vansker. 
  2. Barn og familier med flyktningstatus.
  3. Barn av enslige forsørgere som er i jobb eller aktivt søker arbeid/utdanning. 
  4. Barn som har prioritert til den barnehagen hvor søsken har plass. 

Det betyr at noen barn er prioritert foran andre barn. Vi ber om forståelse for at lovverket og vedtektene er slik.

Vi får ikke svart på tilbudet om barnehageplass

Det er kun søker som kan takke ja eller nei til plassen, ikke medsøker. Det kan bli problemer hvis dere prøver å svare via telefon eller nettbrett, så bruk helst PC.

Dere kan også prøve å endre nettleser før dere kontakter oss.  

Får vi barnehageplass hvis vi har flyttet til kommunen i løpet av barnehageåret?

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder kun ved hovedopptaket. Når dere søker utenom hovedopptaket (i løpet av barnehageåret), kan dere få plass hvis det er noe ledig.

Dere får svar via Altinn hvis vi kan tilby barnehageplass.

Vi behandler kun søknader som inneholder faktisk adresse og flyttetidspunkt.

Ved hovedopptaket 1. mars behandler vi søknader for de som ønsker barnehageplass innen 30. november kommende barnehageår (lovfestet rett).

Hvordan bytter vi plasstype/barnehage?

Ønsker dere å bytte til annen plasstype/barnehage, må dere søke på nytt.

Har barnet plass i kommunal barnehage og blir tildelt plass i en annen kommunal barnehage, mister barnet nåværende plass.

Får barnet plass i privat barnehage, må dere si opp plassen i kommunal barnehage.

Når er fristen for å betale for barnehageplassen?

Fristen for å betale er den 15. i hver måned. Dere betaler da for inneværende måned. Det er mulig å søke om utsettelse.

Hvem kontakter vi når vi har fått faktura med feil beløp?

Sende en e-post til Barnehage og SFO, eller kontakt Fagstab oppvekst  på telefon 02178.   

Fakturaen har feil navn på barnet. Hva er grunnen til det?

Fagsystemet henter automatisk for- og mellomnavn når vi skriver ut fakturaene. Hvis barnet har flere etternavn blir bare ett av navnene registrert.  

Får vi søskenmoderasjon?

Snakk med styrer i barnehagen, som sørger for riktig betaling. Dere skal betale fullt for det eldste barnet og redusert pris for søsken.

Se informasjon om priser og moderasjonsordninger.  

Får vi søskenmoderasjon hvis vi har barn i ulike barnehager?

Snakk med styrer i barnehagen, som sørger for riktig betaling. Dere skal betale fullt for det eldste barnet og redusert pris for søsken.

Se informasjon om priser og moderasjonsordninger

Må vi søke om redusert betaling hvert år?

Ja, det må dere. Se informasjon om søskenmoderasjon og redusert betaling.

Hvis dere søker innen 30. juni, vil vi behandle søknaden før barnehagen starter 1. august. Hvis dere søker senere og får søknaden innvilget, vil den gjelde fra den første i måneden etter.

Når får vi svar på søknad om redusert foreldrebetaling?

Vi behandler søknader fortløpende. Hvis søknaden blir innvilget, vil den gjelde fra den første i måneden etter.  

Kan vi søke permisjon fra barnehagen?

Nei, vanligvis ikke, men i helt spesielle tilfeller kan vi vurdere dette sammen med styrer i barnehagen. 

Et eksempel er hvis barnet er alvorlig sykt.    

Når er oppsigelsesfristen?

Oppsigelsesfristen er to måneder fra den 1. eller 15. i måneden. Dere må registrere oppsigelse i Foreldreportalen.

Det er kun søker som kan  si opp plassen, ikke medsøker.

Hvor lenge kan vi beholde plassen hvis vi flytter ut av kommunen?

Dere må si opp barnehageplassen senest den datoen dere flytter ut av kommunen. Barnehageplassen kan dere beholde inntil to måneder etter flyttedato, regnet fra nærmeste 1. eller 15. i måneden.

Dere må registrere oppsigelse i Foreldreportalen. Det er kun søker som kan å si opp plassen, ikke medsøker.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass

Sentralbord

Telefon 02178 

Barnehage og SFO

Telefon 40 40 32 30
(man-tirs og tors-fre kl. 09.00-11.00)

Send e-post til Barnehage og SFO