Langsiktig beredskap i forbindelse med klimaendringer

Kort fortalt

 • Det vil bli mer nedbør og flere hendelser med kraftig styrtregn de neste årene.
 • Det vil føre til utfordringer for både kommunen og innbyggerne.
 • Vi jobber med langsiktig beredskap og planlegging for å imøtekomme klimaendringene.
 • Du kan bidra med innspill om flomhendelser i kommunen.

Slik jobber vi med langsiktig beredskap

I kommunen har vi opparbeidet mye kunnskap og mange erfaringer som vi nå tar med oss inn i arbeidet med en skybruddsplan.

En skybruddsplan vil synliggjøre hvor de mest kritiske områdene i kommunen er, og gi oss en mulighet til å prioritere hvor det er nødvendig å sette i gang med tiltak først.

Vi samarbeider med private utbyggere om å finne gode løsninger når nye områder bygges ut.

Vi jobber også med å rehabilitere eksisterende vann- og avløpsledninger, samt å legge nye. Men når det gjelder overvann og flom, kan ikke alt vannet ledes ned i ledningene. Årsakene er at det ikke er plass til alt vannet i ledninger, at alt vannet kan ikke renses på samme måte, og at det er viktig at mye av vannet ivaretas på overflaten.

Vann er en ressurs, og vi må bruke det på en fornuftig måte.

I arbeidet med å sikre kommunen ved store nedbørshendelser, bruker vi prinsippene i det som kalles treleddsstrategien. Treleddsstrategien legger føringer for hvordan man bør håndtere nedbør både på egen eiendom og i større områder.

Illustrasjon: NOU2015:16 – regjeringen.no

Les mer om ekstremregn og oversvømmelser.

Dette kan du gjøre selv

Tips for å håndtere overvann

 • Jo flere arealer som kan infiltrere vannet – desto bedre er det. Unngå å asfaltere gårdsplassen din, og sørg for å ha overflater på eiendommen som vannet kan trenge igjennom.
 • Hvis man klarer å forsinke avrenningen, kan man redusere sannsynligheten for at det skjer skader lengre ned. Dette kan man oppnå hvis det finnes grøfter eller andre lave steder hvor vannet kan blir stående uten å gjøre skade.
 • Trær og vegetasjon har en viktig rolle. En «voksen» bjørk kan for eksempel ta opp over 500 liter vann i løpet av en dag.
 • Du kan gjøre mindre tiltak på din egen eiendom, så lenge det ikke fører til ulemper for naboen din.
 • Hvis du har overvannstiltak på eiendommen din, må du vedlikeholde dem.
 • Borettslag og sameier kan ofte ha overvannstiltak som er planlagt og utført av utbygger. Da er det beboernes ansvar å sørge for at disse vedlikeholdes og fungerer slik de er planlagt.
 • Du kan koble fra taknedløp, slik at vannet ledes ut på plenen og ikke inn mot boligen. Men du må passe på at du ikke leder vannet over til naboen, eller ut i veien.
 • Du kan lage et regnbed i hagen din, som en forsenkning hvor vannet kan bli stående en stund, før det infiltreres til grunnen. Der kan du ha planter som tåler å stå i vann, og som kan ta opp noe av vannet.
 • Det er viktig at dreneringen rundt huset ditt fungerer som den skal. Normal forventet levetid for drenering rundt boligen din er mellom 20 og 60 år. Det er derfor viktig å være klar over at det kan skje svikt i dreneringen som følge av alder, og at dette er huseiers eget ansvar.

Dette kan du ikke gjøre

 • Du kan ikke ta i bruk kjelleren til boareal med mindre dette er søkt om og godkjent av kommunens byggesaksavdeling.
 • Du har ikke lov til å påføre naboen ulemper ved for eksempel å lede overvann fra din eiendom over til naboens.
 • Du har ikke lov til å føre overvann ut i veien, eller lede vannet ut i kommunens grøfter og sandfang. Du har heller ikke lov til å endre retningen på en flomvei som naturlig går videre ut fra eiendommen din.
 • Du kan ikke foreta større terrengendringer uten først å søke om det og få tillatelse fra kommunens byggesaksavdeling. Ved behov for tiltak langs bekk, kantsoner, grøfter og veier må du kontakte kommunen. Det er ikke tillatt å utføre tiltak på egen hånd.
 • Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i eller langs bekker og vassdrag. Se kommuneplanen og ta eventuelt kontakt med kommunen for veiledning. Det er viktig å beholde eksisterende vegetasjon i kantsonen for å unngå erosjon. Kommunen har også egne byggegrenser langs bekker og vassdrag.

Ditt ansvar for egne vann- og avløpsledninger og VA-anlegg

I utgangspunktet er du ansvarlig for alle rør (ledninger) fra egen eiendom frem til påkoblingen til de kommunale ledningene. Det samme gjelder hvis du har en eller annen form for anlegg på din egen tomt, for eksempel pumpestasjoner, minirenseanlegg eller septiktank.

Vet du hvor dine egne ledninger går?

Hvis stikkledningene dine går over naboens eiendom, må du sørge for at du har en tinglyst avtale som sikrer dine rettigheter. Alder og levetid på stikkledningene har betydning, og det kan være nødvendig å oppgradere disse i henhold til gjeldende tekniske krav.

Som eier har du ansvaret for at vann- og avløpsledningene som går fra huset ditt og ut til de kommunale ledningene er i forsvarlig stand. 

Dersom du får problemer med rørene inn til boligen, eller det kommer vann opp av sluk, anbefaler vi deg å kontakte en autorisert rørlegger eller en entreprenør.

Hvis det skjer en lekkasje på dine ledninger, har du plikt til å få stanset det slik at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø. Jo lenger tid det tar før skaden blir reparert, desto større sannsynlighet er det for enda større skader, for eksempel ledningsbrudd med påfølgende skader på bygninger og terreng.

For mer informasjon, se informasjonsbrosjyre om vannlekkasje.

Hvis dere har flere eiendommer som er koblet til en privat fellesledning, har dere et felles ansvar for å vedlikeholde denne og utbedre feil som måtte oppstå. Dere kan bli erstatningsansvarlige dersom det er manglende vedlikehold. Det anbefales å ha en avtale på dette. For mer informasjon se VA jus sine nettsider.

Noen borettslag og sameier har etablert pumpestasjon i kjelleren/på eiendommen. Dette er en privat innretning kommunen ikke har ansvar for. Det er et søknadspliktig tiltak, og det er viktig at det blir vedlikeholdt i henhold til beskrivelse fra leverandøren. Styret i boligsameier eller borettslaget bør også passe på at FDV-dokumentasjon er overlevert fra utbygger, og at drift og vedlikehold skjer i henhold til dette.

Hjelp oss å kartlegge flomhendelser og oversvømmelser

For å bli bedre rustet for framtidige flom- og overvannshendelser, trenger vi hjelp fra dere til å kartlegge hvor i kommunen det oppstår flomproblemer og oversvømmelser når det i perioder er ekstra mye vann i omløp.

Her kan du dele bilder av flom- eller overvannshendelser med kommunen.

Merk at dette verktøyet kun er laget til innsending og innsamling av kunnskap om flomhendelser. Det skal ikke brukes hvis du trenger akutt hjelp.

Kontaktinformasjon

02178 (08:30–11:00 og 12:00–15:15)
Idrettsveien 8, 1400 Ski
Postboks 3010, 1402 Ski