Vern av natur ved bygging

Kort fortalt

  • Du må ta hensyn til viktig natur eller vilt før du bygger ut et område eller gjør andre tiltak som påvirker naturen.
  • Finn lokal informasjon om områder som er viktige for naturmangfoldet i Nordre Follo.
  • I kommunens kartportal finner du informasjon om naturverdier og naturregistreringer.

Du må gjøre undersøkelser først

Skal du bygge ut et område eller noe annet som direkte eller indirekte påvirker naturen, må du gjøre undersøkelser først.

Dette gjelder både privatpersoner og profesjonelle aktører. Du må undersøke om du må ta hensyn til viktig natur eller vilt.

Legg alltid føre-var-prinsippet til grunn før du gjør noe. Du kan også kontakte kommunen for å få råd og veiledning.

Hvorfor er naturmangfold viktig?

Naturmangfoldet utgjør de økosystemene som er vårt livsgrunnlag og som vi er avhengige av at fungerer godt. Et rikt naturmangfold gir også store helsemessige gevinster i form av rekreasjon og opplevelser.

Naturen og dens beboere har også en egenverdi – vi mennesker deler kommunen vår med tusenvis av andre arter.

Naturmangfoldloven

Hvor finner jeg informasjon? 

Informasjon om viktige naturverdier, arter, m.m. finnes i ulike offentlige databaser.

Vi har samlet mye av den viktigste informasjonen i kommunens kartportal. Her finner du også annen, lokal informasjon om områder som er viktige for naturmangfoldet i Nordre Follo.

Nyttige sider: 

Merk at kartene kun viser kartlagte naturverdier og ikke er uttømmende. Det finnes verdifulle naturområder og viktige arter som ikke registrert i kartet fordi det mangler kartlegging.

Noen typer informasjon er også unntatt offentlighet, for eksempel rovfuglreir. 

Relevante lover og regler 

Dette er de vanligste regelverkene som omfatter naturmangfold. I tillegg kommer bestemmelser knyttet til reguleringsplanen som gjelder for et aktuelt område.

Listen nedenfor er ikke uttømmende. Vi kan hjelpe deg med veiledning hvis du er usikker på hvilke regler som gjelder.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon naturmangfold