Klage på vedtak i plan-, eiendoms- og byggesaker

Kort fortalt

 • Du kan klage på vedtak i saker, se eksempler under.
 • Nedenfor finner du informasjon om hvem som kan klage, når det må skje og hvordan man klager.
 • Merk at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Hvilke vedtak kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, for eksempel:

 • byggetillatelser eller avslag
 • vedtak om avvist søknad
 • deling eller seksjonering
 • reguleringsplan
 • refusjon av utgifter til opparbeidelse av vei
 • pålegg om retting eller opphør av bruk
 • sikring og istandsetting av byggverk og installasjoner
 • sikring av byggeplass
 • stenging av løfteinnretning
 • pålegg om opprydding av tomt
 • godkjenning av avkjørsel
 • vedtak om adressering
 • andre forvaltningsvedtak

Når kan du klage?

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut. Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket.

For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen. Hvis du klager for sent, kan vi se bort fra klagen.

Du kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker å forlenge fristen.

Hvem kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse. For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg.

For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken.

Dette gjelder

 • naboer
 • gjenboere
 • beboere i nærområdet
 • velforeninger 
 • interesseorganisasjoner

hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse).

Vi vurderer i hvert enkelt tilfelle om du har rettslig klageinteresse.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller e-post. For å få behandlet klagen, må du skrive:

 • at det er en klage
 • hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder. 
 • hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området
 • hvorfor du klager
 • tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret

Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den.

Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel en advokat.

Utsatt iverksetting av vedtak

Utsatt iverksetting av vedtak betyr at tiltakshaver må vente med å gjennomføre tiltaket til klagen er endelig avgjort.  

Hvis du ønsker å be om utsatt iverksetting, kan du gjøre det sammen med klagen. Legg gjerne ved en egen begrunnelse for dette.  

Hvor sender du klagen?

Per e-post:
Send klagen på e-post til: postmottak@nordrefollo.kommune.no  

Per post:
Nordre Follo kommune
Byggesak
Postboks 3010
1402 Ski

Saksbehandlingstid

Vi skal behandle alle klager uten ugrunnet opphold, og klager på vedtak i byggesaker innen 8 uker. Vi vil gi en tilbakemelding om forventet klagebehandlingstid i hver enkelt sak.

Saksgang

Klagen sendes til byggesaksavdelingen. Hvis byggesaksavdelingen ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til politisk behandling.

Det er utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) som behandler klager fra byggesaksavdelingen.

Hvis politikerne i kommunen heller ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til Statsforvalteren som klageinstans for endelig avgjørelse.  

Saksdokumenter og veiledning

Saksdokumenter finner du i kommunens innsynsløsning.

Saksomkostninger og erstatning

I noen tilfeller kan du ha krav å få dekket saksomkostninger dersom klagen blir tatt til følge. Dette blir det gitt mer informasjon om i saksbehandlingen.

Kontaktinformasjon