Jobbe som lærer i Nordre Follo

Kort fortalt

Vi ønsker flere dyktige lærere velkommen til samhandling og nyskaping. Som lærer i Nordre Follo får du være med å gjøre en forskjell for barn og unge i kommunen vår.

Rekruttering bilde (1).jpeg

Kort fortalt

Nordre Follo kommune har 20 skoler. Seks av disse er ungdomsskoler, tolv er barneskoler og to er kombinerte barne- og ungdomsskoler. I tillegg kommer Follo barne- og ungdomsskole, en spesialskole som driftes etter vertskommunemodellen.    

Sterkt profesjonsfellesskap

Som lærer i Nordre Follo blir du en del av et sterkt profesjonsfellesskap. Her får du støtte fra skolens ressursteam, kommunenes skolemiljøteam, IKT-nettverk, lese- og skriverådgivere, og andre dyktige samarbeidspartnere.

Vi satser på kompetanseutvikling, enten sammen med dyktige og engasjerte kolleger, eller som videreutdanning på høyskoler eller universitet.    

Lærelyst og godt skolemiljø

Vi gleder oss til å få flere nye kollegaer, som brenner for eleven og ønsker å bidra til lærelyst og godt skolemiljø! Hos oss skal hver elev få virkeliggjøre sitt potensial for utvikling og læring.

Elevenes skoledag skal preges av mestring og lyst til å lære. Vi setter arbeid med elevenes skolemiljø høyt. Alle skolene har et godt system for å samarbeide om et godt og trygt miljø for elever og ansatte.

Les mer om de enkelte skolene  

Skoler i Nordre Follo kommune

Ledige stillinger

Søk jobb i Nordre Follo kommune 

Tilbud til nyansatte og nyutdannede

Vi er opptatt av kontinuerlig kompetanseutvikling og tilrettelegger for etter- og videreutdanning, og samarbeid med etablerte utdanningsinstitusjoner. I tillegg har vi introduksjonsprogram for nyansatte, flere nettverk og egne kurs, seminarer og konferanser. 

Kompetanseplan

Vi har også en egen kompetanseplan, som ble godkjent av Utvalg for oppvekst, idrett og kultur i oktober 2022. 

Strategisk kompetanseplan for Oppvekst og læring 2022-2023 (PDF)

Nyutdannede

Nyutdannede lærere får mulighet til å delta i et profesjonelt veiledningsprogram sammen med nyutdannede fra alle Follo-kommunene. De får også en egen veileder på skolen. Veiledningsprogrammet blir arrangert i tett samarbeid med OsloMet.

Satsingsområder

Rammebetingelser

Trygg oppvekst er ett av fire hovedsatsingsområder i kommuneplan for Nordre Follo. Dette blir blant annet fulgt opp med fire innsatsområder de neste årene.  

Strategier og planer 

Vi jobber kontinuerlig med kompetanse- og kvalitetsutvikling og har planer for ulike områder. Noen er omtalt nedenfor.

Plan for trygt og godt skolemiljø 

Vi ønsker at alle barn skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring.

Barnehager, skoler og SFO er viktige arenaer i barn og unges oppvekst. De ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert.

Plan for et trygt og godt skolemiljø i Nordre Follo (PDF) 

Begynneropplæring 

Opplæringen skal preges av aktive elever og støttende lærere. Metodene må legge til rette for lek og utforsking. De skal også bidra til aktive elever som tidlig lærer å være engasjerte i egne læreprosesser. Følgende prinsipper ligger til grunn:

  • En balansert lese- og skriveopplæring
  • Skrive seg inn i lesingen
  • Aktive og utforskende elever

Plan for den første lese- og skriveopplæringen i skolen (PDF)

Digitaliseringsstrategi 

Ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer fører til store endringer i samfunn og arbeidsliv. Vi trenger derfor barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. 

Skolene i Nordre Follo kommune jobber for at elevene skal utvikle digitale kompetanse. Alle elever på barneskolen får utdelt iPad, mens elever på ungdomsskolen får bærbar PC.

Vi har en egen digitaliseringsstrategi. Her er det definert to sentrale områder:

  • Digital kompetanse og dømmekraft
  • IKT som integrert verktøy

Digitaliseringsstrategi for skolene i Nordre Follo (PDF)

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 

Vi jobber helsefremmende og forebyggende med vekt på tidlig innsats og koordinerte tjenester. Gjennom råd og veiledning skal vi fremme psykisk og fysisk helse og gode sosiale miljøer. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge (PDF)

Andre planer

Vi har også flere andre planer til hjelp i arbeidet, blant annet leseplan, dysleksiplan og plan for særskilt språkopplæring.

Kvalitet og satsingsområder

Jobb og bo i Nordre Follo kommune

Nordre Follo er landets 15. største kommune, med rundt 62 000 innbyggere og 5 000 ansatte. Vi er et samfunn i vekst og utvikling med store investeringer i nye boliger, infrastruktur og næringsliv.

Nær og nyskapende

Med visjonen «nær og nyskapende» skal vi være en god kommune å bo og jobbe i. Her kan du velge om du vil bo landlig, bynært eller urbant.

Natur og friluftsliv er uansett aldri langt unna. Vi er nærmeste nabo til hovedstaden. Med toget er det bare 11 minutters reisevei til Oslo fra både Kolbotn og Ski.

Ansvar, omsorg og respekt

Vi er alltid på jakt etter å utvikle oss. Som medarbeider hos oss får du alltid utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.

Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt. Våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning, tilgjengelig innbyggerservice og et blikk mot fremtiden.

Levende lokaldemokrati

Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle lokalsamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.  

Mer informasjon