Vold i nære relasjoner

Kort fortalt

Vold er alle handlinger rettet mot en annen person som skader, smerter, skremmer eller krenker, får personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre det vedkommende vil. 

Hva er vold?

Det er vanlig å dele vold inn i følgende kategorier (Isdal 2000):

Fysisk vold

Alle fysiske handlinger, som skader eller kontrollerer et annet menneske. Det kan for eksempel være slag, spark, dytting, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, kvelertak og angrep med ulike gjenstander. All fysisk mishandling inneholder også psykisk mishandling.

Psykisk vold

All bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker en annen. Det kan for eksempel være utskjelling, direkte trusler, indirekte trusler, isolering, gjentatt sårende kritikk, ignorering, ydmykelser, utagerende sjalusi, uriktige anklager og forhør.

Seksuell vold

Volden utføres for å krenke, ydmyke og kontrollere et annet menneske. Det kan for eksempel være uønsket seksuell berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på. 

Materiell vold

Materiell vold går ut over ting og gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glade i/som betyr noe for dem, rive i stykker klær, kaste og rasere inventar. Hvis vedkommende tidligere har utøvd fysisk vold, vil den materielle volden virke skremmende og lammende.

Økonomisk vold

Ta kontroll over penger, eiendom og andre verdier. Å bli utsatt for økonomisk vold innebærer mangel på kontroll over eget liv, og manglende muligheter til å leve slik man ønsker. Økonomisk vold kan også føre til økonomiske vanskeligheter og fattigdom.

Latent vold

Latent vold virker i kraft av sin mulighet. I nære relasjoner der det har vært vold, kan latent vold utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen. Risiko for ny vold kan styre alt den voldsutsatte gjør uten noen aktiv trussel. De som har opplevd vold vet at det kan skje igjen.

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Disse formene for vold er særlig knyttet til å opprettholde familiens ære, og har fellesbetegnelsen æresrelatert vold. Kjennetegnet ved æresrelatert vold er at den oftere utøves av flere personer i familien og at et større kollektiv anerkjenner den som nødvendig og riktig.

Hva er vold i nære relasjoner?

I følge politiet er vold i nære relasjoner «vold eller trusler om vold ovenfor personer som er eller har vært gift, eller som lever eller har levd i et ekteskapslignende forhold. Det gjelder også søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster og steforhold».

Voksne med eldre barn/ungdommer som utøver vold, enten hjemmeboende eller ikke, er en spesiell gruppe. Dette kan være barn/ungdommer som sliter på ulike plan, for eksempel med sinnemestring, psykisk helse eller rus. Det kan være særlig vanskelig når voldsutøver er ens eget barn.

Denne forståelsen av nære relasjoner er altså primært avgrenset til den vanlige kjernefamilien og rett nedadgående eller oppadgående slektslinjer, men kan også omfatte personer som inngår i husstanden eller som vedkommende har et emosjonelt eller familiært forhold til.

Volden utøves altså av noen som den utsatte har et tillitsforhold til, og volden blir dermed svært skadelig.

Konsekvenser av vold i nære relasjoner

Konsekvensene av vold og overgrep i nære relasjoner er store. Personer som lever med vold og overgrep opplever ofte store psykiske og fysiske belastninger som begrenser mulighetene for et godt liv, livsmestring og trygghet. Barn som lever med vold er særlig sårbare. Dette gjelder selv om de ikke utsettes for direkte vold selv. Hvis et barn lever i et hjem der andre utøver eller utsettes for vold, kan dette gi like store konsekvenser som om de selv blir utsatt for vold.

Avvergingsplikt

Hvis du vet, eller tror at noen kan bli utsatt for vold eller overgrep, kan du ha en lovpålagt plikt til å forsøke å avverge dette. Avvergingsplikten gjelder alle, både de som jobber med mennesker og har taushetsplikt og privatpersoner. Avvergingsplikten står over taushetsplikten.

Les mer på plikt.no

Opplysningsplikt

Alle offentlig ansatte har opplysningsplikt til barnevernstjenesten hvis de tror at et barn blir utsatt vold, overgrep og annen omsorgssvikt i hjemmet. Det er viktig at også privatpersoner melder fra hvis de er bekymret for et barn. Dette kan bidra til at volden opphører og at barnet får hjelp.

Les mer på Bufir.no

Er du utsatt for vold og trenger hjelp?

Viktige ressurser