Vold i nære relasjoner

Kort fortalt

 • Vold er alle handlinger rettet mot en annen person som skader, smerter, skremmer eller krenker.
 • Vold er handlinger som får personen til å gjøre noe mot sin vilje.
 • Vold er handlinger som får en person til å slutte å gjøre det vedkommende vil. 

Hva er vold?

Det er vanlig å dele vold inn i kategoriene nedenfor.  

Fysisk vold

Alle fysiske handlinger, som skader eller kontrollerer et annet menneske.

Eksempler er

 • slag
 • spark
 • dytting
 • lugging
 • biting
 • knivstikking
 • binding
 • brennmerking 
 • kvelertak

Det er også angrep med ulike gjenstander. All fysisk mishandling inneholder også psykisk mishandling.

Psykisk vold

Psykisk vold er bruk av ord, stemme, handling og mangel på handling, som kontrollerer, skader eller krenker en annen.

Eksempler er

 • utskjelling
 • direkte og indirekte trusler
 • isolering 
 • gjentatt sårende kritikk

Det er også ignorering, ydmykelser, utagerende sjalusi, uriktige anklager og forhør.

Seksuell vold

Seksuell vold utføres for å krenke, ydmyke og kontrollere et annet menneske.

Eksempler er

 • uønsket seksuell berøring
 • påtvunget eller smertefull seksuell aktivitet 
 • voldtekt

Det kan også være sadistiske seksuelle handlinger og påtvunget seksuell aktivitet med andre, eller mens noen ser på.  

Materiell vold

Materiell vold går ut over ting og gjenstander. Dette inkluderer å

 • knuse eller ødelegge vinduer og dører
 • kaste gjenstander (på noen) 
 • ødelegge ting andre er glade i med mer

Materiell vold er også å rive i stykker klær eller kaste og rasere inventar. Hvis vedkommende tidligere har utøvd fysisk vold, vil materiell vold virke skremmende og lammende.

Økonomisk vold

Økonomisk vold betyr å ta kontroll over penger, eiendom og andre verdier. Å bli utsatt for dette innebærer mangel på kontroll over eget liv.

Det innebærer også manglende mulighet til å leve slik man ønsker. Økonomisk vold kan føre til økonomiske vanskeligheter og fattigdom.

Latent vold

Latent vold er frykt for at det skal skje vold. Dette virker i kraft av sin mulighet. I nære relasjoner med vold, kan latent vold utvikle seg til å bli dominerende voldsform.  

Risiko for ny vold kan styre alt den voldsutsatte gjør uten aktiv trussel. De som har opplevd vold, vet at det kan skje igjen.

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Disse formene for vold er knyttet til å opprettholde familiens ære. De har fellesbetegnelsen æresrelatert vold.

Kjennetegnet ved æresrelatert vold er at den oftere utøves av flere personer i familien. Et større kollektiv anerkjenner også volden som nødvendig og riktig.

Hva er vold i nære relasjoner?

Ifølge politiet er vold i nære relasjoner 

«Vold eller trusler om vold ovenfor personer som er eller har vært gift, eller som lever eller har levd i et ekteskapslignende forhold. Det gjelder også søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster og steforhold».

Voksne med eldre barn eller ungdommer som utøver vold er en spesiell gruppe. Det gjelder både de som bor hjemme og de som bor andre steder.

Dette kan være barn og ungdom som sliter på ulike områder. Eksempler er sinnemestring, psykisk helse og rus. Det kan være særlig vanskelig når voldsutøver er ens eget barn.

Denne forståelsen av nære relasjoner er avgrenset til vanlig kjernefamilie og rett nedad- eller oppadgående slektslinjer. Den kan også omfatte personer i husstanden eller personer vedkommende har et emosjonelt eller familiært forhold til.

Volden utøves av personer den utsatte har et tillitsforhold til. Den blir dermed svært skadelig.

Konsekvenser av vold i nære relasjoner

Konsekvensene av vold og overgrep i nære relasjoner er store. Opplevelsen fører ofte til store psykiske og fysiske belastninger. Dette begrenser mulighetene for et godt liv, livsmestring og trygghet. 

Barn som lever med vold er særlig sårbare. Dette gjelder selv om de ikke utsettes for direkte vold selv. Å vokse opp i hjem der andre utøver eller utsettes for vold, kan gi like store konsekvenser som å bli utsatt for vold selv. 

Plikt til å avverge vold og overgrep

Hvis du tror, eller vet at noen kan bli utsatt for vold eller overgrep, har du lovpålagt plikt til å prøve å avverge dette.

Avvergingsplikten gjelder for alle til enhver tid. Den opphever eventuell taushetsplikt.

Du kan avverge ved å varsle politiet eller barnevernstjenesten. Er det akutt fare for liv og helse, skal du umiddelbart ringe politiet på 112.

Les mer om avverging på plikt.no

Melde til barnevernet

Alle offentlig ansatte har opplysningsplikt til barnevernet hvis de tror at et barn blir utsatt for vold, overgrep eller annen omsorgssvikt.

Det er viktig at også privatpersoner melder om slik bekymring.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, har barnevernet ansvar for å vurdere og følge opp meldingen. 

Les mer på barnevernvaktens nettside 

Her kan du ta kontakt

Viktige ressurser