Dispensasjoner

Kort fortalt

 • Du må søke om dispensasjon fra regelverket hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen.
 • Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.
 • Les om eksempler, hvordan du søker og når du kan få dispensasjon her.

Når kan du få dispensasjon

 • Hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene.
 • Hensynet bak en avstandsbestemmelse kan for eksempel være å sikre nok lys og luft mellom bygninger, og ivareta brannsikkerhet.
 • Du kan som utgangspunkt ikke begrunne fordeler eller ulemper med personlige forhold, som for eksempel plassbehov og økonomi.

 

Slik søker du om dispensasjon

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev og sendes sammen med byggesøknaden. I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen. 

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen)
 • hva prosjektet omfatter (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)
 • hva du søker dispensasjon fra, og eventuelt hvor stort avviket er (hvilken bestemmelse og hvor den står)
 • tiltaket er permanent eller midlertidig
 • at dispensasjonssøknaden er nabovarslet

Hvis prosjektet ditt er unntatt fra søknadsplikt, men likevel avhengig av dispensasjon, må du også legge ved tegninger og situasjonsplan. Gebyret for behandling av søknad om dispensasjon er det samme uavhengig av om du får innvilget dispensasjon eller ikke.
Se priser for byggesak.

 

Eksempler på når du må søke om dispensasjon

For kort avstand til nabogrense

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for eiendommen din, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du ved å søke opp eiendommen din på www.kommunekart.com. Byggegrenser mot vassdrag og offentlige veier finner du i kommuneplanen.

Kommunen kan godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter fra naboen hvis

 • du har et samtykke fra de berørte naboene
 • det er snakk om en frittliggende garasje, uthus eller lignende mindre tiltak som har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter

Se eksempel på avstandserklæring/samtykke på denne siden. 
Hvis bygningen plasseres i strid med dette, må du søke om en dispensasjon.

For kort avstand til vei

Når du skal bygge, må bygget plasseres utenfor byggegrense mot vei. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette, må du søke om dispensasjon fra avstand til vei.

Kontaktinformasjon