Må du sende byggesøknad?

Kort fortalt

 • Går du med byggeplaner? Da anbefaler vi deg å lese informasjonen på denne siden først.
 • Her finner du informasjon om generelle regler.
 • Nederst på siden finner du mer konkret informasjon om ulike tiltak.
 • Du kan lage og sende inn byggesaken digitalt, les om de ulike tjenestene på Direktoratet for byggkvalitets nettsider.

Sjekk hva som gjelder for eiendommen din

Det er de vedtatte planene på eiendommen som avgjør hva du kan bygge eller ikke. Planene du må forholde deg til er kommuneplan og reguleringsplan/bebyggelsesplan.

Les mer om reguleringsplaner og bestemmelser her.

Hvor stort kan du bygge?

Ofte er det en begrensning i bestemmelsene når det gjelder hvor mye og hvor høyt du kan bygge på eiendommen din. Dette må du selv regne ut.

Veilederen «Grad av utnytting» forklarer hva som skal regnes med i bebygd areal (BYA), og hvilke andre måleregler som gjelder.

Hva må du ta hensyn til?

Byggets plassering er en viktig del av prosjekteringen. Du må ta hensyn til avstandskravene i loven, forskriften og til regulerte byggegrenser og plassering i terrenget. Byggegrensene finner du i kartportalen, og avstandskravene varierer ut fra hva du planlegger å bygge.  

Er tiltaket unntatt søknadsplikt?

Husk at tiltakene som er unntatt søknadsplikt bare er unntatt søknadsplikt når de også er i tråd med planbestemmelsene. Du bør derfor kontrollere dette nøye før du går i gang med byggingen.  

Trenger du hjelp?

Hvis du er usikker på regelverket eller hvordan du skal gå frem, kan det være lurt å kontakte en rådgiver som kan hjelpe deg med prosjektet ditt og byggesøknaden.

Les mer om kommunens rolle og finn kontaktinformasjon her.

Du får også god veiledning gjennom den elektroniske byggesøknadsløsningen eByggesøk.

Ansvar

Du har ansvar for eiendommen din, og at det du gjør på eiendommen din blir søkt om hvis det er søknadspliktig. Det gjelder også for tiltak som allerede er oppført, selv om du ikke har utført dette selv.

Vurderingen av om noe er søknadspliktig eller ikke, er din oppgave. Veilederne vi har lagt ut gir en god beskrivelse av hva som er søknadspliktig, og kan være et nyttig hjelpemiddel.

Tiltak

Finn tiltaket ditt i listen under for å få vite mer om hva som gjelder for hvert enkelt tiltak.

Ark på tak / takopplett

Takopplett er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak. Du bør derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Basseng, boblebad, jacuzzi eller badestamp

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • den private badestampen eller boblebadet ikke er koblet til vann- og avløpsanlegget
 • bassenget kun skal stå der midlertidig, inntil 2 måneder  

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • bassenget kun skal stå der midlertidig, inntil 2 år
 • det er et mindre basseng som ikke krever prosjektering, og som kommunen mener tiltakshaver kan søke om selv 

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • bassenget, boblebadet eller stampen ikke går under eksemplene over
 • bassenget skal kobles til vann- og avløpsanlegg
 • bassenget krever prosjektering

Sikkerhet

Basseng og lignende skal sikres med gjerde, overdekking eller tilsvarende avstengning for å hindre at personer faller i dem.

Gjerde rundt basseng og lignende må utformes slik at det ikke er mulig for barn å krype under, gjennom eller klatre over det. Port eller grind må ha solid lås eller annen lukkemekanisme.

Overdekking eller overbygging av basseng, eller lignende, må være utført av solide materialer og være godt festet til fundament. Overdekking må være sikret med lås eller lignende for å unngå at overdekkingen fjernes av barn eller uvedkommende.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Biloppstillingsplass, parkeringsplass, intern vei på eiendommen

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • det er mer enn 1 meter fra tiltaket til nabogrensen
 • tiltaket ikke medfører en vesentlig terrengendring  

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • tiltaket fører til en vesentlig terrengendring

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Bod, uthus, drivhus, dukkestue eller overbygget uteareal

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med nok avstand fra offentlig regulert vei (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av reguleringsplanen for eiendommen din)
 • maks. gesimshøyde er 3,0 meter, og maks. høyde på mønet er 4,0 meter
 • bygningen er frittliggende, på én etasje og uten kjeller
 • du ikke overskrider hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din
 • bygningen ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger
 • bygningen oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor  

Husk at boden/bygningen må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt.  

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter, og bygningen er maks én etasje høy (bygningen kan i tillegg ha kjeller)

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • bygningen er over 70 kvadratmeter eller skal brukes til beboelse

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Bruksendring

Skal du bruke et bygg eller deler av det til noe annet enn det er godkjent til? Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Eller vil du gjøre kontor om til bolig? Da må du søke om bruksendring.

Når kan du sende byggesøknad på egen hånd?

Du må søke, men du kan sende søknad på egen hånd hvis endrer bruken av et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod, garasje eller teknisk rom) til hoveddel (for eksempel kjøkken, stue, soverom eller bad) innenfor samme branncelle (for eksempel fra bod til soverom).

Hva som inngår i hoveddel og tilleggsdel, er nærmere angitt i veilederen til byggteknisk forskrift § 6-1 

Når må du sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk?

Du må sende søknad ved hjelp av fagfolk hvis

 • du skal etablere en ny leilighet eller sekundærleilighet, for eksempel en utleieleilighet
 • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag – det gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg
 • du skal endre på bærevegger eller pigge opp et bærende gulv
 • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven

Separat boenhet/hybel

Les om å opprette eller få godkjent separat boenhet eller hybel for utleie.  

Viktig å huske på når du skal endre bruken av et rom

Hvis du vil endre bruken av et rom i boligen din, må du huske på at de tekniske kravene må være oppfylt, spesielt krav til rømningsvei og krav om dagslys.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Brygge

Brygger er søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak. Her er det mange forhold som må passes på i en søknad. Du bør derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Campingvogn og bobil

Campingvogn og bobil: vogner og biler som flyttes eller kan flyttes jevnlig. Villavogner, mikrohus, små hus, med eller uten hjul, som er ment å stå på samme sted over lengre tid.
Les mer om mikrohus her.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • plasseringen av campingvognen eller bobilen er midlertidig, på bebygd bolig- eller fritidstomt
 • campingvognen eller bobilen skal stå i mindre enn 2 måneder på ubebygd tomt

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • campingvognen eller bobilen skal stå i mer enn 2 måneder, men mindre enn 2 år på ubebygd tomt
 • plassering av campingvogn eller bobil er i områder som ikke er avsatt til boligbebyggelse (eksempelvis LNFR og tilsvarende), les mer i vedtatte plan for området du ønsker å plassere vognen/bygningen

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • campingvognen eller bobilen skal stå i mer enn 2 år

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Dam og brønn

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • dybden i dammen ikke er mer enn 20 cm
 • tiltaket ikke medfører vesentlig terrengendring  

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • dybden i dammen er mer enn 20 cm
 • tiltaket fører til en vesentlig terrengendring
 • dammen kobles på avløpsanlegg  

Husk at dammen/brønnen må være i tråd med vedtatte planer for at det skal være unntatt søknadsplikt.  

Sikkerhet

Eieren av eiendommen har et generelt ansvar for å sikre mot skade og drukning der mulig vanndybde er mer enn 20 cm.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Dispensasjoner

Les mer om dispensasjoner her.

Enebolig og tomannsbolig

Skal du søke om tiltak i enebolig, enebolig med sekundærleilighet, tomannsbolig eller anneks med rom for varig opphold?

Slike tiltak er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak. Her er det mange forhold som må passes på i en søknad. Det kan være avkjørsel, minste uteoppholdsareal (MUA), byggegrenser, blå-grønn faktor og mye annet. Du må derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet.    

Tilbygg, påbygg eller kjeller til bolig. Hva er forskjellen?

 • Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.
 • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.
 • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.Underbygg er utvidelse av en bygning nedover. Et eksempel er utgraving av kjeller i eksisterende bygg.

Påbygg og kjeller

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge eller rive et påbygg, eller underbygge en eksisterende bygning.  

Tilbygg

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) – tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen
 • tilbygget blir oppført med nok avstand fra offentlig regulert vei – hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av vedtatte planer for eiendommen din, se hvor byggegrensen mot vei går i kartet i Nordre Follo kartportal
 • tilbygget blir oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor – husk at tilbygget må være i tråd med vedtatte planer for at det skal være unntatt søknadsplikt 

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller hvis kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)  

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • tilbygget er større enn 50 kvadratmeter

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Fasadeendring

Hva vil det si å endre fasade? Fasaden på et bygg er yttervegger og tak.

Fasadeendringer kan for eksempel omfatte

 • vinduer: bytte eller sette inn nye i yttervegg, tak, loft eller kjeller
 • dører: bytte eller sette inn nye i yttervegg eller kjeller
 • fasade/yttervegger: etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre, endre fasadekledning
 • tak: skifte eller etterisolere
 • balkong: bygge inn balkong med glass, bygge, rive eller utvide balkong
 • montering av varmepumpe, markise eller skilt  

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • fasaden ikke endres vesentlig – dette er en definisjonssak og må vurderes i hvert enkelt tilfelle, se tabellen under for generell veiledning
 • du ikke gjør endringer i bærende elementer  

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • fasaden endres, men vanskelighetsgraden på arbeidet er liten
 • du ikke gjør endringer i bærende elementer

Du må sende byggesøknad med hjelp av fagfolk hvis

 • du gjør endringer i bærende elementer i boligen – det kan for eksempel være bærevegger eller takstoler
 • fasaden endres vesentlig 

Stedet hvor du bor kan avgjøre om endringen er søknadspliktig. Bor du i rekkehus, et sted der alle boligene er like av utseende, eller i blokk, er fasadeendringer som regel søknadspliktige. Det er fordi selv små endringer ofte vil påvirke fasaden og området som helhet. Bor du i enebolig der de andre boligene i området ikke er lik din egen, kan du som regel ta utgangspunkt i følgende:  

Arbeider som fører til fasadeendring Unntatt eller søknadspliktig?
 • Utskifting av vinduer/dører der de nye har samme størrelse og utseende som de gamle
 • Oppussing/vedlikehold
Er unntatt fra søknadsplikt. Er bygningen bevaringsverdig, kan det hende at du må ha antikvarisk veiledning.
 • Utskifting av vinduer/dører, der de nye har en annen størrelse eller et annet utseende enn de gamle
 • Innsetting/fjerning av vinduer
 • Endring fra vindu til dør, eller omvendt
Kan unntas, forutsatt at endringene ikke fører til at bygningens utvendige karakter endres.
 • Innsetting/fjerning av et mindre kjellervindu
 • Innsetting/fjerning av lufteventiler
Kan unntas i de fleste tilfeller.
 • Tilbakeføring av fasade til opprinnelig utseende
Kan unntas fra søknadsplikt hvis tidligere utseende kan dokumenteres. Antikvarisk veiledning kan være nødvendig.
 • Karnapper
Er søknadspliktig.
 • Arker og andre takoppbygg
Er søknadspliktig.
 • Utvendig etterisolering av alle yttervegger
Er søknadspliktig.
 • Andre fasadeendringer
Er søknadspliktig.

Ønsker du en vurdering av om det du planlegger, er søknadspliktig eller ikke?

Da kan du sende oss en henvendelse. Husk å beskrive hva du skal gjøre, og legg ved bilder, illustrasjoner eller tegninger som viser forandringen (både før og etter).  

Skal du endre bruken av et rom?

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Flaggstang

Oppføring av flaggstang er som utgangspunkt ikke søknadspliktig. Flaggstang er ikke et tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, men kan være et tiltak etter § 1-6. Dette betyr at oppføring av flaggstang bare er søknadspliktig når vedtatte arealplaner forbyr det. I slike tilfeller må du søke om dispensasjon for oppføring.

For å finne ut om flaggstenger er tillatt i ditt område, må du kontrollere plangrunnlaget som gjelder for eiendommen din. Husk at det kan stille seg annerledes hvis du ønsker å før opp flagganlegg/flere flaggstenger på rekke.

Ta eventuelt kontakt med kommunen.

Husk at du selv er ansvarlig for at flaggstangen er satt opp på en sikker måte.

Garasje/carport

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med nok avstand fra offentlig regulert vei – hvor nærme veien du kan plassere bygningen, avhenger av vedtatte planer for eiendommen din
 • maks. gesimshøyde er 3,0 meter, og maks. høyde på mønet er 4,0 meter
 • bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller
 • du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din (utnyttelsesgraden)
 • bygningen ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger
 • tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor

Husk at garasjen/carporten må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt.

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter
 • bygget er på maks. én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)  

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • samlet bruksareal er over 70 kvadratmeter
 • bygningen er på mer enn én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Gjerde, levegg og støyskjerm

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med en bygning.

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og har lyddempende materialer.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • gjerdet er åpent og luftig til nabogrensen, og maks 1,5 meter høyt
 • gjerdet, hvis det skal som plasseres på grensen til regulert vei, er lavere enn 0,5 meter (det skal være fri sikt til veien)
 • leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og plasseres med nok avstand fra offentlig regulert vei. Les om avstand til vei i vedtatt plan
 • leveggen er inntil 1,8 meter høy og maks. 5 meter lang, plassert i nabogrensen og plasseres med nok avstand fra offentlig regulert vei – les om avstand til vei i vedtatt plan

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • du skal sette opp eller rive en støyskjerm

Husk at gjerdet/leveggen må være i tråd med vedtatte planer for at det/den skal være unntatt søknadsplikt.  

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Hybel/sekundærleilighet

Sekundærleilighet

Det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven å opprette en separat boenhet (sekundærleilighet). Boenheten må oppfylle alle krav som stilles i til boenhet i byggteknisk forskrift og arealplan.

Hvis du vil opprette eller få godkjent en separat boenhet, må du søke ved hjelp av fagfolk (ansvarlig søker).

Før du engasjerer en ansvarlig søker, kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.

Boenheten må

 • tilfredsstille alle branntekniske krav, slik at boenheten utgjør en egen branncelle
 • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak
 • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.
 • ha egen separat inngang
 • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer

Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggkvalitetforvaltning

Vedtatte planer (som kommuneplan og reguleringsplaner) kan også ha krav som må oppfylles. Dette kan for eksempel være krav til uteareal, parkering, størrelsen på boenheten og antall boenheter i et regulert område.   

Seksjonering

Det kan være aktuelt å opprette et sameie, eller reseksjonere et eksisterende sameie. I en seksjoneringssak fordeler man eksklusiv bruksrett til deler av bygningen og eventuelt til grunn på eiendommen, mens den fysiske oppdelingen behandles i en byggesak.
Les mer om seksjonering her.  

Utleie av hybel

En hybel er en del av boligen din og er ikke en separat enhet,  slik som sekundærleiligheter. Utleie av boenheter reguleres ikke av plan- og bygningsloven, men arealet som leies ut, må være godkjent som boligareal. Du kan med andre ord ikke leie ut en bod til bruk som et soverom. Det må også være adkomstmulighet mellom hybelen og hoveddelen i boligen. Man kan altså ikke dele av med vegg, det må være en dør mellom de to enhetene.

Kommunale avgifter og boenheter

Det er informasjonen i matrikkelen som avgjør hva du betaler i kommunale avgifter, det betyr ikke at alt er godkjent etter plan- og bygningsloven.

Betaler du for to enheter (tomannsbolig eller enebolig med sekundærleilighet), men bruker boligen som én enhet (enebolig eller enebolig med hybel)? Da kan du søke om en sammenslåing av boenheter.  

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Hytte og fritidsbolig

Hytter er søknadspliktige med krav om ansvarlig foretak. Her er det mange forhold som må passes på i en søknad. Det kan være avkjørsel, minste uteoppholdsareal (MUA), byggegrenser, blå-grønn faktor og mye annet. Du bør derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Ildsted og pipe

Du må alltid melde fra

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke, må du alltid sende melding til brannvesenet hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Husk å oppgi type ildsted og fabrikant. Send meldingen til post@follobrannvesen.no. Dette gjør du for at Follo Brannvesen skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor én og samme bruksenhet eller branncelle

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Innglassing av veranda/balkong og hagestuer

Bor du i rekkehus eller blokk og ønsker en innglasset veranda eller balkong? Ta kontakt med sameiet eller borettslaget. Innglassing av balkong, veranda eller takterrasse medfører en søknadspliktig fasadeendring.

I tillegg må en brannprosjekterende finne en løsning som ikke går på bekostning av sikkerheten og rømningsveiene. Hele sameiet eller borettslaget må søke om dette i fellesskap med en ansvarlig søker.  

Bor du i en enebolig og ønsker en vinterhage/hagestue? Se informasjonen om tilbygg.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Mikrohus

Mikrohus er søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak. Slik regelverket er i dag gjelder alle krav i plan- og bygningsloven ved oppføring av mikrohus, uavhengig av om mikrohuset er oppført på terreng eller står på tilhenger eller hjul.

Fra 1.7.23 gjelder nye regler for frittliggende boliger på inntil 30 m2. De nye reglene gjelder for frittliggende bygning inntil 30 m2 bruksareal (BRA) med en boenhet i en etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.

Reglene for mikrohus gir unntak fra flere krav i TEK17 og følger i hovedsak reglene som gjelder for fritidsbolig med en boenhet. Det innebærer at mikrohus er unntatt fra tilgjengelighetskrav og krav til trapp, bod og oppbevaringsplass. Kravet til ventilasjon kan oppfylles med luftventiler og vinduer som kan åpnes. Kravene til lyd og vibrasjon gjelder ikke, og heller ikke kravet til utsyn. De grunnleggende kravene til sikkerhet skal være opprettholdt.

I byggesaksforskriften er reglene forenklet slik at det ikke er krav om bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring av mikrohus.

Kommunale arealplaner gjelder på samme måte som vanlige hus, og reglene som sikker byggegrunn, byggegrenser, avstand til nabogrense, krav til parkering, utforming og visuelle kvaliteter gjelder. Mikrohus må også ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst og løsninger for vann og avløp.

Se også informasjon om enebolig.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Pergola

Pergola er definert som et byggverk av stolper eller søyler, overbygget med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom. Opprinnelig er det ment at pergolaen skal bli overgrodd med slyngplanter. Nå blir det ofte lagt tak på dette "reisverket". Da er ikke dette en pergola lenger, men et overbygget areal som medregnes i bebygd areal (BYA) på en tomt.
Les mer om overbygget uteareal her.

En tradisjonell pergola skal normalt ikke medregnes i eiendommens bebygde areal. Eldre reguleringsplaner må vurderes i lys av de forskriftene som gjaldt da planen ble vedtatt.  

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • pergolaen blir oppført med nok avstand fra offentlig regulert vei (hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av reguleringsplanen for eiendommen din)
 • maks. høyde er 3,0 meter
 • bygningen er frittliggende
 • pergolaen oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor

Husk at pergolaen må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt.  

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Riving

Reglene for riving er de samme som for oppføring. Tiltak som ikke er søknadspliktige å sette opp, er heller ikke søknadspliktige å rive. Det samme gjelder for tiltak som er søknadspliktig med og uten ansvarlige foretakansvarlig søker.

Husk å dele opp rivesøknaden og søknad om eventuelt nytt bygg.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • du skal rive bygning på inntil 50 kvadratmeter BRA/BYA, så lenge rivingen er ikke i strid med gjeldende vedtatt plan for eiendommen
 • rivingen er avklart med andre myndigheter der dette er nødvendig, for eksempel kulturminnemyndighet
 • bygningen er frittliggende
 • du ikke river mer enn 15 kvadratmeter av boligen
 • bygningen er plassert på bebygd eiendom
 • bygningen ikke brukes til beboelse
 • mønehøyden ikke overstiger 4,0 meter
 • gesimshøyden ikke overstiger 3,0 meter
 • bygningen er oppført i én etasje og uten kjeller
 • tiltaket ikke er plassert nærmere nabogrensen enn 1,0 meter
 • tiltaket ikke er plassert nærmere annen bygning på egen eiendom enn 1,0 meter
 • tiltaket ikke er plassert over vann- eller avløpsledninger

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • du skal rive bygninger mellom 50 og 70 kvadratmeter

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • du skal rive bygninger over 70 kvadratmeter

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Sammenslåing av to boenheter

Har du ikke to boenheter? Hvordan får du endret til bolig med en boenhet?

Vil du ha endret status til en ren enebolig må du sende inn tegninger av boligen som viser at det ikke er noen sekundærleilighet her lenger. Dette må selvfølgelig også endres fysisk i bygningen/bygges om.

Hvis vi mottar tilfredsstillende dokumentasjon for dette, vil vi kunne vedta endret boligtype. Vi formidler dette videre til vår geodata-avdeling, som da vil endre status på bygningen i matrikkelen (offisielt eiendomsregister). 

For å få endret boligtype må det sendes inn en skriftlig søknad.

Søknaden må minimum ha:

1. Skriftlig søknad
2. Tegninger av boligen som viser at det kun er en boenhet i bygget (at det ikke er sekundærleilighet i boligen lenger).
3. Bekreftelse på at boligen faktisk er bygget slik som tegninger viser.
4. Du sender søknaden med vedlegg til postmottak@nordrefollo.kommune.no  

Omfatter søknaden også bygningsmessige endringer må det sendes inn en komplett byggesøknad av en ansvarlig søker. Du må derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet.

Har du ikke tegninger av boligen din kan du bestille kopi fra arkivet vårt.

Hva koster det å søke?

Behandlingen av søknaden for saksbehandlingen ilegges gebyr etter gjeldende regulativ for byggesaker

For enkle søknader gjelder satsene grunngebyr, registreringsgebyr og saksbehandlingsgebyr for «sammenføyning av bruksenheter».

Se gebyrregulativet for de satsene som gjelder for inneværende år. Hvis søknaden eller endringen også medfører bygningsmessige endringer som endring i bærende konstruksjoner, fasadeendringer eller liknende, må det sendes inn en komplett byggesøknad.

Les mer om slike tiltak under de andre nedtrekksmenyene.

Hvis du også har gjort andre søknadspliktige endringer blir gebyret et annet.

Hva gjør kommunen?

1. Vi sjekker hva boligen opprinnelig er godkjent som.
2. På bakgrunn av dokumentasjonen du har sendt inn vurder vi om det er nødvendig med søknad om bruksendring eller om det kan fattes vedtak om endring av boligtype. Fra 112 til 111.
3. Vedtak sendes til geodata for registrering og endring i matrikkelen (offisielt eiendomsregister).
4. Kopi av vedtak om endring sendes virksomhet vann og avløp.  

Informasjon om gebyrer og vannmåler

Gebyrer og vannmåler 

Definisjoner

Selvstendig boenhet TEK17 definerer begrepet «boenhet» slik: «bruksenhet som har alle hovedfunksjoner og som skal brukes til boligformål».

Byggforsk Sintef Planlegging 330.009 gir en definisjon av selvstendig boenhet slik: Boenheten har egen inngang (uten å gå gjennom en annen boenhet), ett eller flere oppholdsrom/soverom, kjøkken/tekjøkken og sanitærrom.

Bruksenhet NS 3940 definerer bruksenhet slik: Rom eller samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av én bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksretthaver.

En selvstendig boenhet vil etter denne definisjonen vanligvis være en egen bruksenhet. Eierseksjonsloven krever at hoveddelen i hver bruksenhet skal ha egen inngang og at hver boligseksjon skal ha eget kjøkken, bad og wc (§ 6).

En hybel vil, i motsetning til selvstendig boenhet/bruksenhet, være en del av den primære boenheten, og beboeren må vanligvis dele funksjoner som kjøkken og sanitærrom med andre.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Sandstrand

Å lage en kunstig sandstrand er søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak. Her er det mange forhold som må passes på i en søknad. Du bør derfor kontakte et firma eller en profesjonell aktør som kan hjelpe deg med søknaden og prosjektet.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Små endringer innendørs

Du trenger ikke sende byggesøknad om å

 • sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor én og samme branncelle
 • skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterende våtrom
 • installere ny kjøkkenventilator som ikke skal kobles til ventilasjonsanlegget
 • installere kjølerom
 • installere ny vask i eksisterende bolig som allerede har sanitæropplegg – dette gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner, tiltaket må ikke berøre bærende konstruksjoner og ikke bryte branncellen

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • du skal gjøre andre små endringer innendørs enn nevnt i listen over   

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • du skal gjøre endringer i bærende konstruksjoner og/eller bryter brannceller

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Skilt eller reklame

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • skilt- og reklameinnretningen er på inntil 3 kvadratmeter og innretningen er montert flatt på veggen
 • du skal sette opp et virksomhetsskilt på en fasade der det ikke er andre skilt fra før
 • det nye skiltet skal erstatte et eksisterende skilt som er godkjent av kommunen

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • skilt- og reklameinnretningen er mindre enn 6,5 kvadratmeter montert på vegg, eller er inntil 3,5 meter høy og inntil 1,5 meter bred montert frittstående i terrenget  

Husk:

 • Disse bestemmelsene gjelder ikke plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre en fare for personsikkerhet.
 • Bestemmelsene gjelder heller ikke når flere skilt skal monteres på samme sted eller på samme fasade. For eksempel regnes montering av skilt på fasaden mot et fortau som en fare for personsikkerhet.
 • Det finnes egne regler hvis reklameskilt eller lignende innretning skal plasseres ved offentlig vei. Det gjelder også hvis de er rettet mot veitrafikken eller er synlige for de som ferdes på veien. Se veglova § 33.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • skiltet skal føres opp eller tas ned på fasade over fortau eller andre folksomme områder
 • du skal montere eller ta ned flere skilt på samme fasade
 • skiltet er større enn 6,5 kvadratmeter, høyere enn 3,5 meter og bredere enn 1,5 meter.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Solcelle- eller solfangeranlegg

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • fasadens karakter ikke endres vesentlig – er du usikker, kan vi vurdere dette konkret hvis du sender inn en forespørsel til oss
 • solenergisystemet ikke vil komme i konflikt med bestemmelser eller intensjon i reguleringsplan

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • solenergisystemet skal monteres på verneverdig bebyggelse
 • det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger
 • solenergisystemet får betydning for brannsikkerhet. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter  

I en rekke tilfeller er anleggene så små at vi kan gi unntak fra kravet om ansvarlige foretak selv om solenergisystemet som utgangspunkt er søknadspliktig. Vi kan vurdere dette konkret hvis du sender inn en forespørsel til oss.

Ta gjerne en titt på «Riksantikvarens veileder om solenergianlegg på eksisterende bygninger». Her er gode eksempler på utforming av solcelleanlegg for alle typer bygg.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Terrasse, platting, veranda, balkong

 • Terrasse og platting er en konstruksjon for uteareal på eller over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.
 • Veranda er en åpen bygningsdel, understøttet og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.
 • Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.
 • Takterrasse er et oppholdsareal uten overdekning på et flatt tak. Takterrasse blir også kalt altan. En takterrasse kan være på et hus med saltak og flatt tak, og den har et rekkverk.

Terrasse/platting på bakken

En terrasse, et utegulv, en platting med høyde inntil 0,5 meter over ferdig planert terreng, er som utgangspunkt ikke søknadspliktig. Den er ikke å regne som et tiltak (tiltak = det du skal bygge) etter byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, jf. § 20-1, men den er et tiltak etter § 1-6 plan og bygningsloven. Som utgangspunkt gjelder reglene om avstand til nabogrense derfor ikke.

Direktoratet for byggkvalitet uttaler i veiledningen til SAK10 § 4-1 at dette gjelder selv om utegulvet er bygd sammen med annen bygning eller konstruksjon. Du kan altså vanligvis bygge terrasse med høyde inntil 0,5 m uten å søke. Det er ingen begrensninger for hvor stor grunnflate den kan ha. 

Presiseringen om at plattinger og terrasser med høyde inntil 0,5 meter er å anse som tiltak etter § 1‑6 i loven, er viktig. Det innebærer at de er omfattet av byggeforbudet i 100-metersbeltet mot sjøen i § 1-8. Det kan også finnes planbestemmelser som forbyr slike tiltak.  

Terrasser, veranda, balkong mer enn 0,5 meter over terreng, forbundet med bygning

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • terrassen har en høyde på inntil 1 meter over bakken
 • terrassen ikke stikker mer enn 4 meter ut fra ytterveggen til bygningen (fasadelivet)
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • tiltaket blir oppført med nok avstand fra offentlig regulert vei – hvor nærme du kan plassere tiltaket, avhenger av vedtatte planer for eiendommen din
 • rekkverket har høyde på inntil 1,2 meter
 • du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
 • tiltaket ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger
 • tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • samlet bebygd areal (BYA) er under 70 kvadratmeter
 • du bygger inn deler av terrassen/verandaen med en vinterhage (isolert eller uisolert) – vinterhage er et tilbygg som må søkes om hvis du bygger den større enn 15 kvadratmeter, les mer under Tilbygg lenger ned

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • du skal bygge eller rive en takterrasse
 • samlet bebygd areal (BYA) overstiger 70 kvadratmeter
 • du skal bygge eller rive en balkong (uten understøtting)  

Husk

Husk at arealplaner som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, kan ha bestemmelser som sier noe annet. Et eksempel her kan være en bestemmelse om overvann.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Terrengendring, støttemur eller drenering

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen. Hva du kan gjøre, kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen, og om det er mistanke for forurensing i grunnen.

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen
 • du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst 4 meter fra nabogrensen
 • tiltaket bygges med nok avstand fra offentlig regulert vei – hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av vedtatt plan for eiendommen din
 • tiltaket ikke berører utvendige ledningsanlegg

Husk at støttemuren eller terrengendringen må være i tråd med vedtatte planer for at den skal være unntatt søknadsplikt.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • terrengendringen eller støttemuren medfører endringer som er større enn de som er nevnt over
 • terrengendringen medfører større endringer enn de som er nevnt over, men kommunen kan frita for ansvarsretter der det ikke er fare for liv eller fare for skade, og ikke er forurenset grunn

Mur inntil 0,5 meters høyde kan oppføres i nabogrense da dette ikke er søknadspliktig og ligger utenfor tiltaksbegreper etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-1.

Slike murer kan plasseres i frisiktsoner og innenfor regulert byggegrense til vei. De kan ikke plasseres i regulert veiformål, i strandsonen eller innenfor grensen til marka uten søknad. Det samme gjelder om regulerte planer ikke tillater murer.

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Tilbygg, påbygg eller kjeller til bolig

Hva er forskjellen?

 • Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.
 • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.
 • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.
 • Underbygg er utvidelse av en bygning nedover. Et eksempel er utgraving av kjeller i eksisterende bygg.

Påbygg og kjeller

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge eller rive et påbygg, eller underbygge en eksisterende bygning.  

Tilbygg

Du trenger ikke sende byggesøknad hvis

 • tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA). Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 meter fra nabogrensen
 • tilbygget blir oppført med nok avstand fra offentlig regulert vei Hvor nærme du kan plassere bygningen avhenger av vedtatte planer for eiendommen din, se hvor byggegrensen mot vei går i kartet www.kommunekart.com
 • tilbygget blir oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor

Husk at tilbygget må være i tråd med vedtatte planer for at det skal være unntatt søknadsplikt.  

Du må sende byggesøknad, men kan søke på egen hånd hvis

 • tilbygget har et bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller hvis kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)  

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis

 • tilbygget er større enn 50 kvadratmeter

Søk med hjelp av fagfolk

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Du må også engasjere og inngå avtale med fagfolk til prosjektering og utførelse. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning

Krav til tiltaket

Alle endringer du gjør på eiendommen din, må tilfredsstille de gjeldende tekniske krav. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante tekniske krav blir fulgt.

Hvis du ikke tilfredsstiller disse kravene, må du søke om unntak eller dispensasjon fra den bestemmelsen du ikke tilfredsstiller.

Les mer i byggteknisk forskrift her. 

Søknadsskjema

Eksempel på søknadsløsning og søknadsskjemaer finner du på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

Send inn søknad

Søk digitalt via dibk.no, eller last ned søknadsskjema og send søknaden via:  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Informasjon om krav til søknad finnes i SAK10 kapittel 5.

Hva som kreves av dokumentasjon til en søknad varierer, og avhenger av hva og hvor man skal bygge. Under er en liste over de vanligste vedleggene til en byggesøknad:

 • Søknad om tillatelse til tiltak (skjema 5174)
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (skjema 5175)
 • Erklæring om ansvarsrett (skjema 5181)
 • Gjennomføringsplan (skjema 5185)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (skjema 5156)
  Liste over hvilke naboer som må varsles, kan du bestille her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Hvis du får nabomerknader, må disse sendes inn, sammen med dine kommentarer til disse.
 • Situasjonskart med inntegnet tiltak. Husk å sette på mål, avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger. Situasjonskart bestilles her: https://nordrefollo.e-torg.no/
 • Tegninger i målestokk av det du skal bygge. Det kan være:
  Fasadetegninger
  Plantegninger
  Snittegninger
 • Redegjørelse der du beskriver hva du skal gjøre, hvordan det ser ut, og eventuelt hvilke materialer du planlegger bruke.
 • Informasjon og tegninger som gjelder vei, vann og avløp.
 • Eventuell søknad om unntak fra byggteknisk forskrift.
 • Eventuell dispensasjonssøknad. Les mer om dispensasjoner her.

Når bygget er ferdig

Husk å søke om ferdigattest når bygget er ferdig. Hvis du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, må du informere kommunen om tiltakets størrelse og plassering når det er ferdigstilt.

Da kan det kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Les mer om kommunens kartgrunnlag her. 

Dispensasjon

Hvis du ønsker å bygge, rive eller gjøre endringer som er i strid med lov, forskrift og/eller reguleringsbestemmelser for eiendommen, må du søke om dispensasjon fra regelverket.

Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Les mer om dispensasjoner her.

Utepeis

Utepeis er ikke søknadspliktig så lenge den er plassert minimum 3 meter fra annen bygning, og ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter.

Kontaktinformasjon