Parkering

Kort fortalt

 • Trafikktjenesten skal bidra til at det er lett å komme frem på offentlige veier i kommunen
 • Personer som har vanskelig for å forflytte seg kan søke om HC-kort
 • Kommunen kan dele ut parkeringsgebyr
 • Du kan klage på gebyrer

Ryddige parkeringsforhold

Trafikktjenesten skal bidra til at det er lett å komme frem på offentlige veier i kommunen. Dette gjelder spesielt for utrykningskjøretøyer, syklende, gående, busser, renovasjonsbiler og brøytebiler.

I tillegg skal den legge til rette for god utnyttelse av kommunens egne parkeringsplasser og fjerne kjøretøy som står ulovlig på kommunal grunn.

Meld fra om feilparkerte biler

Du kan melde fra om feilparkerte og uregistrerte kjøretøy til trafikktjenesten.

Telefon 02178 (hverdager kl. 08.30–15.00)

Trafikktjenesten 

Parkering

 • Offentlige stans- og parkeringsbestemmelser på fylkes- og kommunale veier er skiltet.
 • På kommunens egne avgiftsbelagte parkeringsplasser gjelder parkeringsforskriften.
 • Bestemmelsene håndheves av trafikktjenesten.
 • Parkerer du langs en offentlig vei, plikter du å se etter nye skilter i gata minst én gang i døgnet.
 • Endring i parkeringsbetingelsene, eller beskjed om at du må flytte bilen, varsles med skilting.

Urskive

 • Du må bruke urskive hvis det står på skiltet.
 • Du kan stå der like lenge som makstiden på skiltet tillater.

Lovgrunnlag

Vegdirektoratet har gitt kommunen myndighet til å håndheve forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr i Nordre Follo (forskriftens § 14, jfr. Vegtrafikklovens § 31 a)

Tjenesten reguleres av 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet.
  Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Hvor kan du parkere med HC-kort?

 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillate makstid.
 • På offentlige parkeringsplasser, som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid.
 • HC-kort må vises tydelig i frontrute med gyldighetsdato lett synlig

Slik søker du

Søk om HC-kort

Vedlegg du må legge ved søknaden:

 1. Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
 2. Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
 3. Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
 4. Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde (mal for legeerklæring ligger i søknadsskjemaet).

Sakbehandlingstid

Vi har normalt tre ukers saksbehandlingstid for alle henvendelser om HC-kort. I tillegg kommer postgangen ved utsending fra oss.

Klage

Får du avslag kan du klage. Du finner informasjon om dette i avslagsbrevet.

Slik betaler du parkeringsbot

Du betaler parkeringsboten ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen som er festet på kjøretøyet.

Beløp

 • Parkeringsgebyret kr 900. Feilparkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats kr 900 kroner. Hvis du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis).
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats kr 600. Hvis du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking, vil du få en kontrollsanksjon på kr 600.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats kr 300. 

Betalingsfrist

Betalingsfristen for parkeringsgebyret er tre uker fra ileggelsesdato.
Hvis du betaler parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 prosent. Du må betale selv om du klager.

Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du også et purregebyr på 70 kroner. Hvis du klager, innfordrer vi ikke kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.

Kontonummer

Kontonummer: 1506.31.56067
Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet parkeringsboten.

Klage på parkeringsbot

Klageskjema 

Selv om du klager på et parkeringsgebyr må boten betales innen tidsfristen.

Er det gratis å parkere el-bil?

Det er per i dag ulikt i Ski og Oppegård og dette står skiltet på aktuelle plasser. Som hovedregel er det gratis i Oppegård og betaling i Ski. Nye samordnede parkeringsregler for Nordre Follo kommune blir avklart litt senere.

Sykkelparkering på stasjonen

Kommunen har sykkelhotell på Kolbotn. Hotellet er tilgjengelig hele døgnet og har plass til 16 sykler og to transportsykler. På Rosenholm, på grensen til Oslo, er det et sykkelhotel med plass til 152 sykler. Tilgang til sykkelhotell koster 50 kroner for 30 dager, og betales med appen Bane NOR Parkering.

Se nettsidene til Bane NOR

Kontaktinformasjon

Telefon 02178 (virkedager kl. 08.30–15.00)

Trafikktjenesten