Hebekk skole
Hebekk skole
Hebekk skole er en barneskole med ca. 400 elever. Skolen har flott uteområde og kort vei til både Ski sentrum og marka.

Om skolen

Et av satsingsområdene i kommuneplanen er «trygg oppvekst». Vi jobber for en skole som inkluderer alle og gir gode betingelser for meningsfull læring. Alle skal føle trygghet og tilhørighet og vise respekt og toleranse for hverandre.

Skolemiljø

Hebekk skole arbeider aktivt for å sikre et godt og inkluderende skolemiljø for alle elever. I dette arbeidet har vi tatt i bruk ulike modeller og program. 

PALS-modellen 
PALS-modellen bidrar til å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt forebygge og avhjelpe problematferd. 

PALS-modellen

Trivselslederprogrammet
Vi følger også Trivselslederprogrammet for å skape et trygt skolemiljø med høy trivsel, få elevkonflikter og lite mobbing. Vi jobber etter våre felles verdier; Å vise ansvar, omsorg og respekt.

Trivselsleder

Mitt valg 
Høsten 2019 startet vi med undervisningsprogrammet Mitt valg, noe som skal gi elevene kompetanse til å stå trygt i egne valg. 

Mitt valg

ART-kurs
Elever på 4. og 6. trinn kan i perioder få tilbud om ART-kurs. Målet med kurset er å øke barns sosiale kompetanse for å redusere atferdsvansker.  

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Sigrid Gillebo 
Telefon 94 79 32 78   

Ann Kristin Fuglestad 
Telefon 40 40 45 83

Kontortid

  • Mandag: Kl. 8.30 - 15.00
  • Tirsdag: Kl. 8.30 - 15.00
  • Onsdag: Kl. 8.30 - 11.00
  • Torsdag: Kl. 8.30 - 15.00
  • Fredag: Kl. 8.30 - 15.00  

Skolehelsetjenesten holder til i nybygget ved administrasjonen.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Kontor
Telefon 64 85 30 00  

1. trinn
Telefon 40 05 22 50   

2. trinn
Telefon 46 80 72 82
 
3. trinn
Telefon 40 05 22 42 

4. trinn
Telefon 40 17 05 43 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder alle trinn

Basetelefonene er kun betjent i SFO tiden.   

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Hebekk skole 
Telefon 64 85 30 00
Besøksadresse: Sørjordet 7, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon 

Ingunn Lind Bjørhei
Rektor
Telefon 64 85 30 00  

Marit Irene Gulbrandsen 
Undervisningsinspektør
Telefon 64 85 30 00  

Linn Bondevik Langdalen
Undervisningsinspektør
Telefon 64 85 30 00 

Helle Hvamstad
Saksbehandler
Telefon 64 85 30 00  

Wenche Lunde 
Konsulent 
Telefon 64 85 30 00  

Line Pay Holmberg 
Sosiallærer/ressurskoordinator  
Telefon 64 85 30 00   

Skolehelsetjenesten

Sigrid Gillebo 
Telefon 94 79 32 78   

Ann Kristin Fuglestad 
Telefon 40 40 45 83  

Skolefritidsordningen (SFO) 

Kontor
Telefon 64 85 30 00  

1. og 2. trinn
Telefon 40 05 22 50 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   
Telefon 64 85 30 00   
 
3. trinn
Telefon 40 05 22 42 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   

4. trinn
Telefon 40 17 05 43 

Agnes Marit Bøhle 
Arbeidsleder   

Basetelefonene er kun betjent i SFO tiden.   

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Eirik Havenstrøm
Leder 
Hebekk skole FAU

Møtereferater

Følg oss i sosiale medier

Instagram - Hebekk skole SFO

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Hebekk skole

Besøksadresse:

Sørjordet 7
1423 Ski

Telefon: 64 85 30 00

Kontakt oss

Send e-post til Hebekk skole
Telefon 64 85 30 00

Besøksadresse
Sørjordet 7, 1423 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Hebekk skole

Besøksadresse:

Sørjordet 7
1423 Ski

Telefon: 64 85 30 00