Ski skole
Ski skole
Ski skole  er en barneskole med ca. 480 elever. Skolen ligger sentralt i Ski.

Om skolen

Skolens visjon er «Vi vil gi hverandre vekst». Vi jobber for å skape en god skole, der alle bidrar til et godt læringsmiljø. Alle skal føle trygghet og tilhørighet og vise respekt og toleranse for hverandre. 

Vi er opptatt av en god vurderingskultur, løpende underveisvurdering og elevinvolvering. Målet er å gi veiledning som forteller eleven hvordan hen kan øke sin kompetanse.

Skolens satsningsområder i 2023-2024 er trygt og inkluderende skolemiljø, lesing som grunnleggende ferdighet, elevenes digitale kompetanse og en leksebevisst skole.

Alle områder er knyttet mot arbeidet med LK20, der både elev- og lærerrollen er i endring.

Leseopplæring

Skolen er opptatt av tilpasset leseopplæring for alle elever. Vi har en  strukturert organisering av lese-opplæringen fra 1 .trinn etter modell fra «På sporet» (Lesesenteret i Stavanger).

Vårt utviklingsarbeid innenfor lesing som grunnleggende ferdighet er forankret i leseplan for  Nordre Follo.

Leseplan for Nordre Follo kommune (PDF)

Skolemiljø

PALS-modellen

Skolen benytter PALS-modellen. Dette bidrar til en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse. Modellen bidrar også til å forebygge og avhjelpe problematferd.

Vi bruker også BRA-kort for å forsterke sosiale ferdigheter. Disse blir også samlet i klassen som felles oppmuntring for alle elever.

PALS-modellen 

Trivselsleder-programmet

Ski skole har Trivselsledere (TL). De bidrar til morsomme, trygge og inkluderende leke-aktiviteter i friminutt. TL-elevene får felles opplæring gjennom egne kurs.

Trivselsleder

ART-kurs

Elever på 5. trinn kan i perioder få tilbud om ART-kurs. Målet med kurset er å øke barns sosiale kompetanse for å redusere atferdsvansker.

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Skolens planer

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Kasia Liaker
Helsesykepleier
Telefon 47 69 12 77

Kontortid 

  • Mandag: Kl. 08.30 - 15.00
  • Tirsdag: Kl. 08.30 - 15.00
  • Onsdag: Kl. 08.30 - 15.00
  • Torsdag: Kl. 08.30 - 15.00
  • Fredag: Kl. 08.30 - 15.00  

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune.

Årsplan 2023/2024 Ski SFO

Kontaktinformasjon

Janna Bjørnnes 
SFO-leder
Telefon 98 44 98 18
Baseleder Gul base, 1. trinn
Telefon 47 46 54 03 

Natalie Grande-Drage
Baseleder Grønn base, 2. trinn 
Telefon 47 46 53 98 

Harald Ringstrøm  
Baseleder Rød base 3. og 4. trinn  
Telefon 47 46 54 02

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av deleneLegg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid. 

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen.  Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:    

Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.

Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v. rektor i digital søknadsportal. 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Ski skole
Telefon 64 85 39 00
Besøksadresse: Kirkeveien 21, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Vigdis Maria Sandvik
Rektor
Telefon 91 39 47 34

Sigrid Frøise Evensen
Ressurskoordinator og avdelingsleder 5.-7. trinn
Telefon 45 44 01 37

Roar Anthi
Avdelingsleder 1.-4. trinn
Telefon 90 95 15 39

Merete Skari
Konsulent
Telefon 40 03 38 39

Skolehelsetjenesten

Kasia Liaker
Helsesykepleier
Telefon 47 69 12 77

Skolefritidsordningen (SFO)

Janna Bjørnnes 
SFO-leder
Telefon 98 44 98 18

Natalie Grande-Drage
Baseleder Gul base, 1. trinn
Telefon 47 46 54 03 

Vera Baumann
Baseleder Grønn base, 2. trinn 
Telefon 47 46 53 98 

Harald Ringstrøm  
Baseleder Rød base 3. og 4. trinn  
Telefon 47 46 54 02

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Elin Follaug Johnsen

E-post: fau.skiskole@gmail.com

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Ski skole

Besøksadresse:

Kirkeveien 21
1400 Ski

Telefon: 64 85 39 00

Kontakt oss

Send e-post til Ski skole 
Telefon 64 85 39 00

Besøksadresse
Kirkeveien 21, 1400 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Ski skole

Besøksadresse:

Kirkeveien 21
1400 Ski

Telefon: 64 85 39 00