Vann, avløp og overvann i byggesaker

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om hva som kreves i forbindelse med vann, avløp og overvann i byggesaker.
  • Husk at enhver til- eller frakopling til kommunalt ledningsnett krever godkjent sanitærabonnement.
  • For å unngå forsinkelser bør man søke om sanitærabonnement så tidlig som mulig.
  • Alle tiltak må være minst 4.0 meter fra nærmeste kommunale VA-ledning med mindre annet er avtalt med virksomhet Vann og avløp. 

Trenger du kartdata?

Trenger du kartdata i forbindelse med saken din? Les mer om kart og eiendomsinformasjon.

Skal du dele tomt?

Om du skal dele en tomt for å bygge/utvikle på den, må det sikres at det finnes tilgang på vann og avløp, og mulighet for forsvarlig håndtering av flom- og overvann.

Hvis det er kommunale vann- og avløpsledninger på tomten, spesielle grunnforhold, utfordrende terrengforhold eller annet, må dette redegjøres for i delesaken.

Søknad om rammetillatelse/ett-trinnssøknad

Detaljplan for vann, avløp og overvann

Til rammesøknad skal det lages en felles detaljplan for vann, avløp og overvann som også omfatter drift. Detaljplanen skal legges ved rammesøknaden. For mer informasjon om utforming av detaljplan, se overvannsveilederen og veileder for rammeplan og detaljplan, kapittel 5.  

Omfanget av krav til overvannsdokumentasjon vil avhenge av tiltakets størrelse. Krav til dokumentasjon finnes i sjekkliste for mindre tiltak og sjekkliste for større tiltak (med regulering). For øvrig er kommuneplanens tekniske bestemmelser førende.

Oljeutskiller og fettutskiller må alltid søkes om til virksomhet Vann og avløp, i tillegg til virksomhet Klima og miljø, hvis tiltaket fører til utslipp til bekk eller resipient. 

Vann og avløp-rammeplan

Hvis byggesaken kommer etter en reguleringssak, er vann og avløp-rammeplan fra reguleringssaken førende, og skal legges ved rammesøknad.  

Kommunal VA-norm og overvannsveileder

I kommunens VA-norm finnes informasjon om kommunens regler for minsteavstand til kommunale ledninger, krav til utforming av kummer og VA-ledninger som skal overtas av kommunen, innmålingskrav med mer.  

I kommunens overvannsveileder finnes informasjon om krav til overvannshåndtering. Informasjonen gjelder for alle tiltak som berører grad av utnytting på eiendommen, for eksempel oppføring av garasje og store utbyggingsprosjekter. Her finner du også detaljerte sjekklister over forhold man bør ta stilling til for små og store tiltak.

Søknad om igangsettingstillatelse (IG)

I utgangspunktet skal alle forhold om vann, avløp og overvann være avklart ved rammetillatelse. Godkjent sanitærabonnement skal være på plass ved IG-søknad. Hvis noen forhold er uavklarte, for eksempel ved vilkår stilt i rammetillatelsen, skal disse være oppfylt ved IG-søknad.

Tilknytning til kommunal ledning – sanitærabonnement

Ved til- eller frakopling til kommunalt vann- og avløpsnett skal det søkes om godkjent sanitærabonnement.

For å unngå forsinkelser bør man søke om sanitærabonnement så tidlig som mulig.

Søknad foregår uavhengig av byggesak gjennom kommunens entreprenørportal.
Les mer om sanitærabonnement.

Alle avvik fra lov/forskrift eller kommunalt regelverk som VA-norm og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, blant annet påslipp av overvann og avstand til kommunale ledninger må være avklart først og legges ved sanitærsøknaden. Husk at plugging av private stikkledninger ved riving også må søkes om via entreprenørportalen. 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Før det gis midlertidig brukstillatelse skal dokumentasjon på byggets VA-anlegg (stikkledninger, kummer, OV-anlegg etc.) sendes til kommunen via entreprenørportalen. Ferdigmelding fra vann og avløp skal være gitt før det gis midlertidig brukstillatelse.

Liste over planer og reglementer relevante for vann og avløp

nettsidene til vann og avløp finner du relevant regelverk og veiledere som kommuneplanen, hovedplan for vann og avløp, VA-norm og overvannsveileder.

Kontaktinformasjon

Telefon: 02178

E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no